Skip to content

Antidotlara Hızlı Bakış – Flumazenil

Reklam

 

Mekanizma ve rolü : Benzodiazepin zehirlenmesinde sınırlı role sahip yarışmalı benzodiazepin antagonistidir. Prosedürel sedasyonu geri çevirmek için, çocukların yanlışlıkla içmesi gibi durumlarda sıklıkla, ve nadiren de benzodiazepin doz aşımı tanısı veya entübasyon ekipmanı yokken hastanın havayolu tehlikeye girdiğinde kullanılmaktadır. Kullanımındaki temel çekince benzodiazepin bağımlılığı ve çoklu ilaç doz aşımında benzodiazepinin etkisinin geri döndürülüp bunun da nöbet oluşturabilmesidir.

 

Akut zehirlenme hastalarında tanısal olarak kullanımı tarışmalı : bazı otörler güvenle kullanılabileceğini belirtse de, prokonvülsan ilaç (ör. TCA) alımı olan hastalarda nöbeti tetikleyebildiği bilinmektedir.

 

Uygulama :

 • Potansiyel nöbet oluşumuna müdahale edilebilecek bölgede uygulanmalıdır.
 • Erişkin doz : 0.1 – 0.2 mg iv geri dönüşüm olana kadar her dakika (maksimum 1 mg).
 • Pediatrik doz : 0.01 – 0.02 mg/kg iv (maksimum 0.2 mg), dakikada bir tekrarlanır (maksimum 4 kere).
 • Bazı uzun etkili benzodiazepinlerin etki süresi flumazenilinkinden (0.7 ila 1.3 saat) daha uzun olabileceğinden, 90 dakikada tekrar sedasyon meydana gelebilir bu nedenle daha fazla doz gerekebilir.
 • Bazen 0,25 ila 1 mg/saat flumazenil infüzyonu daha garantili olmaktadır. Bu karar o ortamda infüzyon takip edilebilirliğine göre tartılmalıdır, ve daha yüksek alımlarda daha kolay, daha hızlı ve entübe edip yoğun bakıma transferi daha güvenli olmaktadır.

 

Tek doz flumazenil etki süresi iv verilişinden itibaren 6-10 dakikada en yüksek düzeye ulaşır.

Nöbet ve ajitasyon riski olanlar için ek dozlar arası daha fazla beklenmesi önerilir.

Kontrendikasyonlar:

 • Bilinen nöbet hastalığı
 • Bilinen veya şüpheli eş zamanlı prokonvülzan alımı.
 • Bilinen veya şüpheli benzodiazepin bağımlılığı
 • EKG’de muhtemel eş zamanlı sodyum kanal blokeri ilaç (ör.TCA) alımını düşündürecek QRS uzaması.

 

Yan etkiler :

 • Bulantı ve kusma
 • Ataksi
 • Sersemlik
 • Vertigo
 • Anksiyete
 • İnsomnia

 

Bir zehirlenme merkezinin akut zehirlenme hastalarına flumazenil verilmesiyle ilgili on yıllık deneyimi

Amaç

 • Flumazenil verilen geniş bir hasta grubunda nöbet sıklığının ve nöbet gelişimi ile ilişkili faktörlerin incelenmesi.
 • Vakaların flumazenil verilmeden önce ve sonra bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi.

Metod

 • Retrospektif
 • CPCS (The California Poison Control System) elektronik veritabanından 1999-2008 arası elde edilen veriler.
 • Tüm vakaların yaş, cinsiyet, nöbet varlığı, ölüm, maruz kalınan ilaçlar, geçmişte nöbet öyküsü, kronik benzodiazepin kullanımı ve flumazenil sonrası bilinç durumu bilgileri alınmış.
 • Flumazenil verilmesini takiben gelişen konvulziyonlar nöbet olarak değerlendirildi ve aralarındaki ilişki incelenmiş.

Bulgular

 • 904 hasta. 988 hastadan 84’ü veri kaybı dolayısı ile çalışmadan çıkarılmış.
 • Ortalama yaş 43.3 (18-92) ve 583’ü (%64.4) kadın.
 • 904 hastadan 13’ünde (%1.4) nöbet gelişmiş, bunlardan 1’inde ölüm meydana gelmiş.
 • 13 hastadan 9’unda flumazenil verilmesinin akabinde nöbet gelişmiş.
 • 904 hastadan 293’ü öncesinde prokonvulsan ilaca maruz kalmış ve bunların 8’i nöbet geçirmiş.
 • Nöbet gelişimi prokonvulsan ilaç alımı ile ilişkili bulunmuş (OR 3,41, %95 CI 1.13-10.72)
 • 226 hastada bilinen hiçbir ilaç maruziyeti yokmuş ve bu hastaların hiçbirinde nöbet gelişmemiş.

Sınırılıkları

 • Retrospektif çalışmada veri tabanında nöbet öyküsü ve kronik benzodiazepin kullanımı ile ilgili bilgiler yetersiz.
 • Mental durum değerlendirilmesi sübjektif.

Sonuç

 • Flumazenil verilen akut zehirlenme olgularında yan etki olarak nöbet gelişmesi sıklığı düşük bulunmuş.

 

Kaynaklar :

 1. www.lifeinthefastlane.com
 2. www.uptodate.com
 3. MD, Allyson A. Kreshak, PHARMD, F. Lee Cantrell, MD, Richard F. Clark., & MD, Christian A. Tomaszewski (2012). A Poison Center’s Ten-year Experience with Flumazenil Administration to Acutely Poisoned Adults. Journal of Emergency Medicine, 43(4), 677–682. http://doi.org/10.1016/j.jemermed.2012.01.059

 

LITFL

 

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..