Skip to content

13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği kongre duyurusunu takipçilerimizin ilgisine sunarız.

Değerli hekim ve hemşirelerimiz,

5-8 Ekim 2016 tarihlerinde İzmir Çeşme Sheraton otelinde Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin Topkon kongre firmasıyla birlikte düzenleyeceği, Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’nin çocuk acil konularıyla ilgili ana ve alt başlıklarını gönderiyor ve değerli katkılarınızı bekliyorum.

Saygılarımızla,

Suat Biçer: 0505 4509336-0545 6586900
Esen Besli: 0533 7139727
Necla Taş: 0533 7348664

http://www.cocukacilyogunbakim2016.org/

Necla TAŞ Congress Department | Project Coordinator

Topkon Event & Congress Management Zühtüpaşa Mah. Rıfatbey sok. no:24 Kalamış, Kadıköy ISTANBUL / TURKEY Mobile: +90 533 734 86 64 | Phone: +90 216 330 90 20 | Fax: +90 216 330 90 05 www.topkon.com

 

CANLANDIRMA (PALS 2015):

Canlandırma hakkında bildiklerimiz ve uyguladıklarımız ne kadar doğru ve güncel? En son olarak 2015 Ekim ayında Amerikan Kalp Cemiyeti ve Avrupa Resusitasyon Birliği tarafından yayımlanmış olan canlandırma rehberleri arasındaki farklılıklar nelerdir? “A-B-C mi, C-A-B mi?”, “Canlandırma ne zaman sonlandırılmalı?”, “Canlandırmada kullanabileceğimiz yeni cihazlar var mı?” gibi soruların tartışılacağı bu bölümün sonunda, canlandırma uygulaması ve monitörizasyonunda kullanılabilecek en yeni cihazların tanıtımının gerçekleştirileceği bir workshop yapılması da amaçlanmıştır.

 1. Yaşam desteği konusunda güncellemeler
 2. AHA ve ERC farklılıkları
 3. Bir haftadan büyük-1 aydan küçük yenidoğan bebeklerde canlandırma: Doğum salonundaki gibi mi? Bebek (>30 gün) gibi mi?: Bu yaş grubu (>7 gün-<30 gün) için yapılması gereken canlandırma prosedürleri ve uygulamaları halen tartışma konusu olup, en güncel ve doğru uygulamanın nasıl olması gerektiği konusunda çocuk acil, neonatoloji ve çocuk yoğun bakım öğretim üyelerinin bilgi ve tecrübeleriyle bilimsel çalışmaların sonuçlarının tartışılması hedeflenmiştir.
 4. Canlandırmada kullanılabilecek yeni cihazlar (workshop?)

SOLUNUMSAL ACİLLER – Acilde hayat kurtarıcı hava yolu uygulamaları

Solunum yolu hastalıkları çocukluk yaş grubunda başta gelen acil başvurularıdır. En sık görülen alt solunum yolu acilleri arasında yer alan bronşiolitin ve diğer alt solunum yolu hastalıklarının tedavisindeki yeri giderek artan ilaç dışı tedavi seçenekleri daha kısa sürede etki ve daha az yan etki bakımından umut verici gözükmektedir. Hastanın solunumunun durduğu ya da yetersiz olduğu acil durumlarda havayolu açıklığının sağlanması için endotrakeal entübasyonun gerekli olduğu durumlarda bu işlemin gerçekleştirilememesi ise acil servislerin korkulu rüyasıdır ya da daha doğrusu, eğer yeni yöntem ve yaklaşımlardan haberiniz yoksa, olmaya devam edecektir. Alternatif hava yolu uygulama yolları ve gereçleri bu anlarda hayat kurtarıcı olabilir. Video laringoskopi de, direk laringoskopinin başarısız olduğu durumlarda entübasyon başarısını artırmak için geliştirilmiş yöntemler arasında son yıllarda giderek ön plana çıkmaktadır. Bu bölümde solunum yolu acillerinin tedavisindeki yeni yaklaşımlar konu edinilecektir. Düzenlenecek workshopta video laringoskopların kullanımı, avantaj ve dezavantajları tartışılacak ve katılımcılara uygulamalı pratik yapma fırsatı sunulacaktır.

 • Bronşiyolitte yeni tedavi seçenekleri
 • Alternatif havayolu uygulamaları ve gereçleri
 • Cerrahi havayolu teknikleri
 • Acilde noninvazif ventilasyon uygulamaları (uydu sempozyum)
 • İleri entübasyon uygulamaları (workshop)

KARDİYOVASKÜLER ACİLLER:

Erişkinlere göre çocuklarda birincil kalp ve damar hastalığı sıklığı daha azdır. Çocuklarda ölüme götürebilen yolda, neden genellikle solunumsal hastalıklar ya da diğer organ patolojilerine de bağlı olsa, kardiyovasküler etkilenme kaçınılmazdır. Kardiyak arrest oluşmadan önce şok ya da kalp yetersizliğinin tanınması ve uygun şekilde tedavi edilmesi konusundaki bilgilerimizin güncellenmesi için bu oturum bir fırsat olabilir. Diğer yandan, senkop geçiren bir çocukta ne zaman ciddi kardiyovasküler bozuklukların (örneğin: kardiyomiyopati ya da kanalopati) düşünülmesi gerektiği konusunda ipuçlarının kazanılması çocuk acilleri ile karşılaşan her hekimin gereksinimleri arasında olup, bu konudaki pratik ve güncel bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır.

 • Kırılgan ve yorgun kalpler: konjestif kalp yetmezliği
 • Şokun etiyolojisini en hızlı nasıl saptayabilirim?
 • Çocuklarda senkop: Selim bir semptom mu? Gizli kardiyak patoloji belirtisi mi?

NÖROLOJİK ACİLLER:

Nöbet geçiren hasta acaba status mu? Bilinci kapalı hastam nöbet mi geçiriyor? Beyin ödemi ya da kanama var mı? Hasta bebek ya da çocuğun nörolojik durumunu nasıl izleyebilirim? Beyin monitörizasyonu, özellikle bilinci kapalı hastada nonkonvulzif status epileptikus tanısı yanında, beyin perfüzyonundaki değişiklikler, serebral hipoksi, beyin ödemi varlığı bakımından tanı ve izlem olanağı sağlayabilen ancak her çocuk acil hekiminin gereksinimi olup da yeterince gerçekleştiremediği bir konudur. Teknolojik ilerlemelerin bu konudaki katkılarının günümüzde hangi ölçüde sağlandığı ve gelecekte nasıl olabileceği konusu yanında, bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaların çocuk acil alanında çalışanlara ne kazandırdığı konularının irdeleneceği bir oturum planlanmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin sunulduğu bir workshop ile bu sorulara uygulamalı yanıt verebilmek amaçlanmaktadır.

 • Acilde status epileptikus yönetimi
  • Konvulzif
  • Nonkonvulzif
 • Acilde nörolojik monitörizasyon
  • Nörolojik biyokimyasal belirteçler
  • Elektrofizyolojik testler
  • Radyolojik görüntüleme
  • Acilde amplitude EEG ve diğer monitörizasyon yöntemleri (workshop)

HEMATO-ONKOLOJİK ACİLLER:

Acile getirilen travma dışı nedenlere bağlı kanamaların ve diğer hemato-onkolojik acillerin hayati tehdit oluşturmadan düzeltilmesi çoğu zaman tanı ve tedavideki güçlükler nedeniyle sıkıntılı olabilir. Doku ve organ transplantasyonu yapılmış olan çocuk hastaların sayısının artmasıyla birlikte bu hastaların transplant ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle acil servislere giderek artan sayıda başvuruları beklenmektedir. Acil serviste tüm şikayet ve semptomlarının dikkatlice değerlendirilmesi, organ transplantasyonuna bağlı olası tüm komplikasyonlarının (anatomik, enfeksiyöz, rejeksiyon ve ilaç toksikasyonu) gözden geçirilmesinin gerekliliği bakımından özel bir hasta grubunu oluşturan bu hastaların uygun şekilde yönetimi için giderek artan bilgi ve tecrübe gereksinimi göz önüne alınarak bu oturum planlanmıştır. Bu konularda en kısa sürede en doğru kararları nasıl vereceğimize yönelik güncel bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır.

 • Acilde kanamalı hastanın medikal yönetimi
 • Hemato-onkolojik hasta acile nasıl gelebilir?
 • Acilde transplantlı hastanın yönetimi: püf noktalar
 • Kanama durdurucu teknikler ve ilaçlar (workshop?)

ÇEVRESEL ACİLLER:

Çoğunlukla önlenebilir nedenleri olan çevresel aciller için çok önemli olan “kazalardan korunma” yeterince sağlanamadığında, semptomların tanınması ve klinik özelliklere uygun çevresel etiyolojinin göz önünde bulundurulması erken tanı ve tedavi için çok önemlidir. Bu oturumda elektrik çarpmaları ve hipertermik acillere (çevresel, egzersiz, ya da ilaç ilişkili) acil tedavi yaklaşımı ele alınacaktır.

 • Dokunanı yakarım!- Hipertermik aciller
 • Dokunanı çarparım!- Elektrik çarpması

ENFEKSİYÖZ ACİLLER: Çocuk acil servislerine en sık başvuru nedenleri arasında olan ”ateşli çocuk” konusunda tanısal yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Giderek büyüyen bir sorun halini alan gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek ve hastaya uygun tedaviyi sağlamak adına viral ve bakteriyel hastalık ayrımını nasıl yapabiliriz? Biyobelirteçlerin rolü nedir? Hızla yaşamsal tehdit oluşturabilecek olan bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda acil çocuk hekiminin yaklaşımı nasıl olmalıdır? Güncel bilimsel ve pratik bilgiler sunulması hedeflenmiştir.

 • Ateşli çocukta viral-bakteriyel hastalık ayırımında yeni gelişmeler ve biyobelirteçlerin rolü
 • Acilde antibiyotiklerin akılcı kullanımı
 • Acilde meningokoksemi yönetimi

METABOLİK ACİLLER:

Çoğu zaman metabolik hastalıkların hem tanısı hem de tedavisinin genellikle ilk gören çocuk acil hekimleri tarafından sağlanması gerekmektedir. Metabolizma hekimlerine ulaşım ve uygun tetkiklerin hızla yapılabilmesi çoğunlukla geç ve güç sağlanabildiği için metabolizma acillerinin tanı ve tedavileri konusundaki bilgilerimizin artırılması ve güncel tutulması amacıyla bu oturum planlanmıştır.

Metabolik hastalık olabilecek çocuk: Acilde tanı ve tedavi yaklaşımları

TRAVMATİK ACİLLER:

Günümüzde bazı merkezlerin bünyesinde işlerlik kazanmasına rağmen birçok merkezde gerek alt yapı, gerekse yetişmiş insan gücü eksikliğine bağlı olarak çocuk acilleri tarafından henüz sahiplenilememiş olan travma acilleri, çocuk acil yan dal eğitiminin olmazsa olmaz konularından biri olması nedeniyle pratik anlamda da çocuk acilin alanına girmeli ve çocuk acil birimlerinin vazgeçilmez unsuru olmalıdır. Bu oturumda çoğul travmalı çocuğa yaklaşım, travmalı çocukta ultrasonografinin giderek artan kullanım alanları, ve adolesanlarda sık karşılaşılan spor yaralanmalarına yer verilecektir.

 • Acilde peri-arrest travmalı /çoğul travmalı çocuk (Yabancı konuşmacı olabilir)
 • Travmalı çocukta “point-of-care” ultrasonografi: Sadece FAST mi, daha fazlası mı?
 • Adolesanlarda spor yaralanmaları

GÖZ-KBB ACİLLERİ:

Çocuk acilde göz, burun ve kulakta yabancı cisimlere yaklaşım, travma dışı göz acilleri ile kimyasal ve travmatik göz yaralanmaları gibi sık görülen konular hakkında teorik ve pratik yaklaşımların sunulması amaçlanmıştır.

 • Göz yaralanmaları (kimyasal ve travmatik)
 • Travma dışı göz acilleri
 • Burun ve kulakta yabancı cisim

KÜÇÜK BEBEKLERDE ACİL SORUNLAR:

Kendini sıklıkla ağlama ile ifade etmeye çalışan bebeklerde hangi durumlarda ciddi patoloji olabilir, neler olabilir? Ağlayan bebeklerin konu edildiği çalışmalarda hangi sonuçlar elde edilmiş? Literatür sunumları ve olgular eşliğinde, bu soruların yanıtlanmasına yönelik bir oturum hedeflenmiştir. Ani bebek ölümü ve hayatı tehdit eden olayların çoğu 6 aylıktan küçük süt çocuklarında ortaya çıkmaktadır. Böyle bir olay geçiren bebeğin acil değerlendirilmesinde göz önüne alınacak noktaların vurgulanması, hayatı açıkça tehdit eden olaylar ile ani bebek ölüm sendromu arasındaki ilişkinin ve ani bebek ölüm sendromunun önlenmesi konusundaki önerilerin tartışılması amaçlanmıştır.

 • Acilde ağlayan bebek
 • Hayatı açıkça tehdit eden olay (ALTE) ve ani bebek ölümü

ACİLDE MEDİKO-LEGAL DURUMLAR:

Giderek hekimlerin aleyhine dönen hukuki uygulamalar, hekimlere yönelik dava açılabilmesinin kolaylaşması, değişen hukuki uygulamalardan çoğumuzun haberinin henüz olmaması gibi olumsuz durumlar karşısında, bugüne kadar “primum non nocere!-önce, zarar verme!” anlayışıyla sağlık hizmeti veren çoğu meslektaşımızın artık “önce etik mi yoksa hukuk mu?” diye düşündüğü günlere dek geldik. Acilde yaptığımız ve yapamadığımız tanı ve tedaviye yönelik uygulamalar nedeniyle ne yaparsak ya da yapmazsak suçlu duruma düşmeyiz konusu başta olmak üzere, kendimizi hukuka karşı nasıl koruyacağımız konusunda sağlık hukuku alanında bilgi ve tecrübe sahibi hukukçulardan faydalanmak gerektiği görüşündeyiz.

 • Onam/ tedavi reddi
 • Mediko-legal açıdan canlandırmayı sonlandırma
 • Malpraktis

ADOLESANLARDA MADDE KULLANIMI ve PSİKİYATRİK ACİLLER:

Ülkemizde ergenlerin sayıca giderek artmasına ve nüfusun önemli bir grubunu oluşturmasına karşılık, başvurabilecekleri danışmanlık ve hizmet birimleri yeterli sayıda değildir. Madde kullanımı ya da acil psikiyatrik sorunlar nedeniyle çocuk acil servislerine başvuran ergen sayısı giderek artmaktadır. Gerek acil servislerin fizik yapılanmasındaki kısıtlılıklar, gerek sağlık hizmet sunucularının deneyiminin az olması bu özellikli hasta grubunun acil yönetimini zorlaştırabilmektedir. Bu oturumda, ülkemizde sık karşılaşılan madde kullanımlarının ve acil tedavi yaklaşımlarının yanısıra acil servise psikiyatrik sorunlarla başvuran ergenlerin yönetimi tartışılacaktır.

 • Psikiyatrik aciller
 • Madde kullanımı

TOKSİKOLOJİK ACİLLER KONUSUNDA GÜNCEL LİTERATÜR:

Çocuklardaki zehirlenmeler ülkemizde ve dünyada nereye doğru gidiyor? Pediyatrik toksikolojik acillerin etiyolojik ve demografik açıdan güncel durumu yanında, ağır olguların yönetiminde yeni ve hayat kurtarıcı olabilecek yeni tedavi uygulamalarınn sunulması planlanmıştır.

İDEAL BİR ÇOCUK ACİL ÜNİTESİ NASIL OLMALI?

Çocuk acil servis standartları ve acil çocuk ünitesinde mutlaka olması gereken gereçler nelerdir? Tıbbi cihaz ve malzeme teknolojisi ve çeşitliliğindeki gelişmelere paralel olarak kullanıma giren yeni gereçlerin ve kullanım endikasyonlarının konu edileceği bu oturuma paralel olarak kongre boyunca ideal bir acil servis kritik hasta bakım ünitesinin fuaye salonunda simülasyonunun yapılması hedeflenmiştir.

poster

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..