Skip to content
KETAMİN

TANIM

Ketamin hidroklorür, kimyasal olarak dl 2- (0-klorofenil) -2- (metilamino) siklohekzanon hidroklorit olarak belirtilen, bir non-barbiturat anestezi maddesidir. Ketamin hidroklorür; derin analjezi, normal farengeal laringeal refleksler, normal veya çok az iskelet kası tonusu, kardiyovasküler ve solunum stimülasyonu ve bazen geçici ve minimal solunum depresyonu ile karakterize olan anestetik bir durum oluşturan hızlı etkili bir genel anesteziktir.

Etki Başlangıcı:  30 sn. IV, 3-4 Dk IM

Etki süresi:    10-15 dk

Yarılanma Ömrü (t½): 10-15dk

Metabolizma: Karaciğerde.

Atılım: İdrar (91%), dışkı (3%)

Ticari İsim:

KETALAR 500 MG ENJEKTABL 1 FLAKON

ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYON

Endikasyonlar: Ketamin hidroklorid , iskelet kası gevşemesi gerektirmeyen cerrahi prosedürler için anestezik madde olarak endikedir. Ketamin hidroklorür kısa prosedürler için en uygundur, ancak daha uzun prosedürler için ilave dozlarla kullanılabilir. Diğer genel anestetik ajanların uygulanmasından önce anestezi indüksiyonu için endikedir. Azot oksit gibi düşük potensli ajanları desteklemek için endikedir. Ağrı yönetiminde ve depresyonda kullanılabilir.

Kontraendikasyonlar: Ketamin hidroklorür, kan basıncında belirgin bir yükselmenin ciddi bir tehlike teşkil edebileceği kişilerde ve ilaca aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

UYGULAMA

 • Anestezi İndüksiyonu yükleme dozu
  IV: 1-4.5 mg/kg yavaş
  Alternatif olarak: adjuvan ilaçlar (örn., Midazolam) kullanılıyorsa 0.5-2 mg / kg yavaş IV,IM: 6.5-13 mg/kg
  Alternatif olarak: adjuvan ilaçlar (örn., Midazolam) kullanılıyorsa 4-10 mg / kg IMDevam dozu
  IV ketamin indüksiyon dozunun% 50’sinde PRN,
  0.1-0.5 mg/dak IV sürekli infüzyon

GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: C

Emzirme: Kullanımı önerilmez. Muhtemel anne sütüne geçer. 

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

Yan Etki: 

 • Kardiyovasküler: Ketaminin tek başına kullanımını takiben kan basıncı ve nabız hızı yükselebilir. Buna rağmen, hipotansiyon ve bradikardi gözlemlenebilir. Ayrıca aritmi de oluşturabilir.
 • Solunum: Solunum sıklıkla uyarıldığı halde, yüksek doz ketaminin hızlı intravenöz uygulanmasının ardından solunum depresyonu ve apne oluşabilir. Ketamin anestezisi sırasında laringospazm ve diğer tip hava yolu tıkanıklıkları oluşmuştur.
 • Göz: Ketamin uygulamasını takiben diplopia ve nistagmus kaydedilmiştir. Ayrıca göz içi basınç ölçümlerinde hafif artışa da sebep olabilir.
 • Nörolojik: Bazı hastalarda, artan iskelet kas tonusu bazen nöbete benzeyen tonik ve klonik hareketlerle kendini gösterir. 
 • Gastrointestinal: Anoreksi, bulantı ve kusma gözlenmiştir ancak bu durum genellikle şiddetli değildir ve hastaların büyük çoğunluğunda tekrar bilinç açıldıktan kısa süre sonra ağız yoluyla sıvı alımına olanak tanıyacak boyuttadır.
 • Genel: Anaflaksi. Enjeksiyon bölgesinde lokal ağrı ve eksantema nadiren bildirilmiştir. Geçici eritema ve/veya kızamık tipi döküntüler de bildirilmiştir.

DİKKAT!

*  Hipertansiyon veya kardiyak dekompansasyonlu hastalarda prosedür sırasında kardiyak fonksiyon sürekli olarak izlenmelidir.
* Postoperasyonel konfüzyon durumları iyileşme döneminde ortaya çıkabilir.
* Solunum depresyonu, doz aşımı veya ketamin hidroklorürün hızlı verilmesi ile ortaya çıkabilir; bu durumda destekleyici havayolu yönetimi kullanılmalıdır.
* Ketamin ile birlikte barbitüratlar ve/veya narkotikler kullanılırsa hastanın uyanma dönemi uzayabilir.
* Barbitüratlarla ketamin kimyasal yönden geçimsiz olup, birlikte kullanıldıklarında çökelti meydana getirdiklerinden enjeksiyon sırasında aynı enjektör kullanılmamalıdır.
* Ketamin, yeterli solunum değişimi sağlandığında, klinik olarak sıklıkla kullanılan genel ve lokal anestezik ajanlarla geçimlidir.

* Eğer ketamin dozu, diazepam ile destekleniyorsa iki ilaç ayrı verilmelidir. Ketamin ve diazepamı aynı enjektör veya infüzyon şişesinde karıştırmayınız.

* Siroz veya diğer karaciğer yetmezliği tipleri bulunan hastalarda doz azaltımı düşünülmelidir.

* Deneysel koşullar altında Ketamin anestezi sırasında kontrast maddenin aspirasyonu bildirilmiş olsa da klinik uygulamada aspirasyon nadiren bir sorundur.

* Viseral ağrı yollarını içeren cerrahi prosedürlerde Ketamin, visseral ağrıyı engelleyen bir madde ile desteklenmelidir.

* Ketamin anestezi sırasında beyin omurilik sıvısı (CSF) basıncında bir artış olduğu rapor edildiğinden, Ketamin preanestezik yüksek beyin omurilik sıvısı basıncı olan hastalarda özel dikkatle kullanılmalıdır.
* Tek başına bir ketamin dozu verildikten sonra basınç artabileceğinden, glob yaralanmaları ve artmış göz içi basıncı (örneğin glokom) olan hastalarda dikkatle kullanın.

* Kronik alkollü ve alkol tüketen alkollü hastalarda dikkatle kullanın.

* Nevrotik özelliklere veya psikiyatrik hastalığa sahip hastalarda (örneğin şizofreni ve akut psikoz) dikkatle kullanın.

* Hipertiroidi hastalarında veya tiroid replasmanı alan hastalarda dikkatle kullanın. (Yüksek hipertansiyon ve taşikardi riski).

*Pulmoner veya üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda dikkatle kullanın (ketamin, gag refleksini hassaslaştırır, potansiyel olarak laringospazza neden olur).

*Miyokard oksijen tüketimindeki önemli artış nedeniyle, ketamin, hipovolemi, dehidrasyon veya kalp hastalığı, özellikle koroner arter hastalığı (örneğin konjestif kalp yetmezliği, miyokardiyal iskemi ve miyokard enfarktüsü) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

*Uzun vadede ketamin verilen hastalarda hemorajik sistitli dahil sistit vakaları bildirilmiştir. Bu advers reaksiyon, 1 aydan birkaç yıla kadar bir süre sonra uzun süreli ketamin tedavisi gören hastalarda gelişir. Ketamin, uzun süreli kullanım için önerilmemektedir.

KAYNAKLAR

1.Rosen’s Emergency Medicine, 8. Baskı, 2014

2.http://www.ilacabak.com/ilacgoster.php?Id=4995

3. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/30569

4. https://www.drugs.com/pro/ketamine-injection.html

5. http://reference.medscape.com/drug/ketalar-ketamine-343099

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..