Skip to content

2021 Avrupa İnme Örgütü Kılavuzu

Merhabalar…

Bu yazımda, acil serviste zamanla yarıştığımız hastalıklardan olan akut iskemik inme ile ilgili Avrupa İnme Örgütü (ESO)’nün kılavuzundan bahsedeceğim. Kılavuzun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Akut inmeli hastalara, hızlı intravenöz tromboliz (IVT) sağlamak için, acil sevk merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, ambulans hizmetleri, acil servisler, radyologlar ve nörologlar veya inme doktoru tarafından koordine edilen inme ekipleri ile birlikte iyi işleyen bir sağlık sistemi gereklidir. İnme doktorunun optimal hasta seçimini ve hızlı karar verilmesini sağlaması gerekir, çünkü IVT inmeden hemen sonra verildiğinde daha etkilidir.

ESO (European Stroke Organisation) kılavuzları, akut iskemik inme için intravenöz tromboliz ile ilgili klinik kararlarında doktorlara yardımcı olmak için kanıta dayalı öneriler sağlar. Burada, özellikle geç zaman aralıklarında ve alteplaza kontrendikasyonu olan hastalarda, daha geniş IVT kullanımını destekleyen randomize ve gözlemsel çalışmalardan gelen tavsiyeler gözden geçirilmiş ve öneriler yapılmıştır. Literatürün sistemik incelemeleri ve meta analizleri gerçekleştirilmiştir. Mevcut kanıtların kalitesi değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Yeterli kanıt olmayan durumlarda uzman fikir birliği beyanları belirtilmiştir.

İntravenöz tromboliz, akut iskemik inme hastaları için onaylanmış tek sistemik reperfüzyon tedavisidir. Semptom başlangıcından sonraki 4,5 saat içinde, akut iskemik inmeli hastalarda fonksiyonel sonucu iyileştirmek için alteplaz ile intravenöz trombolizi öneren yüksek kaliteli kanıtlar bulunmuştur. Ayrıca 4.5 saatten daha önce normal olarak görülen ve uykudan uyandığında akut iskemik inmeye sahip, MRI DWI-FLAIR uyumsuzluğu olan ve mekanik trombektomi planlanmayan hastalarda alteplaz ile intravenöz trombolizi öneren yüksek kaliteli kanıtlar bulunmaktadır. Bu kılavuzlar, hasta alt grupları, geç zaman aralıkları, görüntüleme seçim stratejileri, alteplaz ve tenekteplaz için göreceli ve mutlak kontrendikasyonlar hakkında daha fazla tavsiye sağlar. İntravenöz tromboliz, akut inme tedavisinin temel taşı olmaya devam etmektedir. Uygun hasta seçimi ve zamanında tedavi çok önemlidir.

 Sonuçlar

1. Başlangıçtan itibaren 4,5 saat içinde tedavi:
1.1: <4.5 saat içindeki akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile intravenöz tromboliz uygulanması, uygulanmamasına göre, daha iyi fonksiyonel sonlanıma yol açar mı?Öneri:<4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt Kalitesi: Yüksek ⊕⊕⊕⊕
Öneri Gücü: Güçlü ↑↑

IVT intrakraniyal hemoraji ve erken ölüm riskini arttırır, ancak 0-4.5 saat içinde tedavi edilenler için 90 güne kadar bariz bir ölüm riski bulunmamaktadır. IVT ‘nin belirli durumlarda akut inmede kullanımı hakkında süregelen tartışmalar olsa da – trombektomiden önce, laküner inmeli hastalarda ve görünür büyük arter tıkanıklığı olmayan hastalarda – kaçınılması gerektiğine dair günümüzde güçlü bir kanıt bulunmamaktadır.

2. İleri görüntüleme kullanılmadan, bilinen başlangıçtan sonraki 4,5 ila 9 saat arasında tedavi:
2.1 Düz BT ile seçilen 4,5–9 saat süreli (bilinen başlangıç ​​zamanı) akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile intravenöz tromboliz uygulanması, uygulanmamasına göre, daha iyi fonksiyonel sonlanıma yol açar mı?Öneri: 4,5–9 saat süreli (bilinen başlangıç ​​zamanı) akut iskemik inmesi olan ve düz BT dışında beyin görüntülemesi bulunmayan hastalar için, intravenöz tromboliz uygulanması önerilmemektedir.
 Kanıt Kalitesi: Orta ⊕⊕⊕
Öneri Gücü : Güçlü ↓↓
3. İleri görüntüleme kullanımıyla, bilinen başlangıçtan sonraki 4,5 ila 9 saat arasında tedavi:
3.1 BT veya MRG core / perfüzyon uyumsuzluğu olan, 4,5–9 saat süreli iskemik inme hastalarında (bilinen başlangıç ​​zamanlı) , alteplaz ile intravenöz tromboliz uygulanması, uygulanmamasına göre, daha iyi fonksiyonel sonlanıma yol açar mı?Öneri: 4,5-9 saat süreli, iskemik inme ( bilinen başlangıç zamanı) BT veya MRG core / perfüzyon uyumsuzluğu olan mekanik trombektominin endike olmadığı veya planlanmadığı hastalar İçin, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt Kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri Gücü :Güçlü ↑↑
4.Uykudan uyandığında inme tablosundaki / bilinmeyen başlangıç zamanlı inme

Halihazırda, mekanik trombektomi geçirmesi planlanan ve IVT için de uygun olan uyandığında inme tablosuna sahip hastalar için tavsiyede bulunacak hiçbir randomize veri bulunmamaktadır.

4.1 Uykudan uyanma / bilinmeyen başlangıçta akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile intravenöz tromboliz, intravenöz tromboliz yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: a) Uykudan uyandığında akut iskemik inme tablosunda olan, en son 4,5 saatten daha önce görülen, MRI DWI-FLAIR uyumsuzluğu olan ve mekanik trombektomi endike olmayan veya planlanmayan hastalar için, alteplaz ile intravenöz trombolizi önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Yüksek ⊕⊕⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
 b)Uykudan uyandığında akut iskemik inme tablosunda olan, uykunun orta noktasından itibaren 9 saat içinde BT veya MRI core / perfüzyon uyumsuzluğu olan ve mekanik trombektomi endike olmayan veya planlanmayan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Orta ⊕⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
5. Tenekteplaz
5.1 <4,5 saat akut iskemik inme hastalarında, tenekteplazlı IVT, alteplazlı IVT’den daha iyi sonuçlara yol mı açar?Öneri Akut iskemik inme süresi <4,5 saat olan ve trombektomi için uygun olmayan hastalarda, tenekteplaz ile intravenöz tromboliz yerine alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕      
Öneri gücü: Zayıf ↑ ?
5.2 Mekanik trombektomi adayı olan ve trombektomi öncesi intravenöz tromboliz düşünülen 4,5 saatten daha kısa akut iskemik inme ve büyük damar oklüzyonu bulunan hastalarda tenekteplaz ile IVT, alteplaz ile IVT’den daha iyi sonuçlara yol açar mı?Öneri: Mekanik trombektomi için aday olan ve trombektomi öncesi intravenöz tromboliz düşünülen, <4.5 saat süreli akut iskemik inme ve büyük damar tıkanıklığı olan hastalar için, alteplaz 0.9 mg / kg ile intravenöz trombolizi yerine 0.25 mg / kg tenekteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕        
Öneri gücü: Zayıf ↑?
6. Alternatif dozlar
6.1 <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, düşük doz alteplaz ile intravenöz tromboliz, standart doz alteplaz ile karşılaştırıldığında benzer sonuçlara yol açar mı?Öneri: İntravenöz tromboliz için uygun olan, <4,5 saat akut iskemik inme hastaları için, düşük doz alteplaz yerine standart doz alteplaz kullanımı (0,9 mg / kg) önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Yüksek ⊕⊕⊕⊕
Öneri Gücü :Güçlü ↑↑
7. Yardımcı tedaviler ( antitrombotik ajanlar, ultrason)
 7.1 <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, IVT’ye ek olarak antitrombotik ajanlar tek başına IVT’den daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?  Öneri :<4,5 saat süreli akut iskemik inme geçiren hastalar için, alteplaz ile intravenöz trombolize ek tedavi olarak, intravenöz trombolizden sonraki 24 saat içinde antitrombotik ilaç önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↓↓
7.2 <4,5 saat akut iskemik inme hastalarında, IVT’nin ultrasonla güçlendirilmesi, tek başına IVT’den daha iyi fonksyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri :<4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için, intravenöz tromboliz uygulanan hastalarda ultrasonla güçlendirme yapılması önerilmemektedir.  
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri Gücü : Güçlü ↓
8. Daha yüksek yaş, çoklu morbidite, güçsüzlük veya önceki engellilik
 8.1 80 yaşın üzerinde, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT, IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: 80 yaşın üzerinde olan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Yüksek ⊕⊕⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
 8.2 Çoklu morbidite, güçsüzlük veya önceden sakatlığı olan, <4.5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile intravenöz tromboliz, hiç IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: <4,5 saat süreli akut iskemik inmeye sahip çoklu morbidite, güçsüzlük veya inme öncesi engeli bulunan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
9. Hızla düzelen nörolojik belirtilerle birlikte minör inme ve inme

 

9.1 Akut minör, engel oluşturan ve süresi <4,5 saat olan iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: Akut minör, engel oluşturan ve süresi <4,5 saat olan iskemik inme hastalarında, alteplaz ile intravenöz trombolizi önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Orta ⊕⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
9.2 Akut minör, engel oluşturmayan, iskemik inme süresi <4,5 saat olan hastalarda, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri :<4,5 saat süreli, akut minör engelleyici olmayan iskemik inme hastaları için intravenöz tromboliz önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Orta ⊕⊕⊕
Öneri gücü: Zayıf ↓ ?
9.3 Akut minör, engel oluşturmayan, iskemik inme süresi <4,5 saat olan ve kanıtlanmış büyük damar tıkanıklığı olan hastalarda, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri : <4,5 saat süreli, akut minör, engel oluşturmayan iskemik inme ve kanıtlanmış büyük damar tıkanıklığı olan hastalar için, kanıta dayalı bir öneri yapmak için yeterli kanıt bulunmamaktadır. 
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: 
 9.4  <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında ve hızla düzelen nörolojik belirtilerle, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: <4,5 saat süreli akut iskemik inmeye sahip ve hızla düzelen nörolojik belirtileri olmasına rağmen halen engel teşkil eden hastalar için, bir tavsiyede bulunmak için yeterli kanıt yoktur.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: 
10. Şiddetli inme
10.1 <4,5 saat süreli şiddetli akut iskemik inme hastalarında, alteplazlı IVT, IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: a)Klinik olarak şiddetli akut iskemik inme süresi <4,5 saat olan hastalar için, alteplaz ile intravenöz trombolizi önerilmektedir.
Kanıt kalitesi: Orta ⊕⊕⊕                    
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
 b)BT’deki erken iskemik değişikliklerin kapsamı ile tanımlanan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme ve şiddetli inme hastaları için, seçilmiş vakalarda alteplaz ile intravenöz trombolizin düşünülmesi önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok Düşük ⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
11. Yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri seviyesi
11.1 <4,5 saat süreli, kan basıncını düşürücü tedaviden sonra bile 185/110 mm Hg’nin üzerinde düzenli artan kan basıncına sahip akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri : <4.5 saat süreli akut iskemik inmeye sahip kan basıncını düşürücü tedaviden sonra bile, sürekli artarak sistolik kan basıncı> 185 mm Hg veya diyastolik kan basıncı> 110 mm Hg olan hastalar için, intravenöz tromboliz önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük    
Öneri gücü: Güçlü ↓↓  
11.2 <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında ve daha sonra 185/110 mm Hg’nin altına düşürülen, 185/110 mm Hg’nin üzerinde artmış kan basıncına sahip olan hastalarda, alteplaz ile IVT, IVT yaplmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri :<4,5 saat süreli akut iskemik inmeye sahip, sistolik kan basıncı> 185 mm Hg veya diyastolik kan basıncı> 110 mm Hg olan ve sonradan <185 ve <110 mm Hg’ye düşürülen hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz yapılması önerilmektedir .
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
11.3 <4,5 saat süreli akut iskemik inmeye sahip ve bilinen inme öncesi hipertansiyonu olan hastalarda, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri :<4,5 saat süreli akut iskemik inme ve bilinen inme öncesi hipertansiyonu olan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Orta ⊕⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
11.4 <4.5 saat süreli akut iskemik inme ve > 22.2 mmol / L (> 400 mg / dL) üzerinde kan glukoz seviyesi olan hastalarda, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: <4,5 saat süreli akut iskemik inme ve 22,2 mmol / L (400 mg / dL) üzerinde kan glukoz düzeyleri olan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok Düşük ⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
11.5 <4,5 saat süreli akut iskemik inme ve bilinen diabetes mellituslu hastalarda, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: <4,5 saat süreli akut iskemik inme ve bilinen diabetes mellitusu olan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Orta ⊕⊕⊕
Öneri Gücü : Güçlü ↑
12. İnme öncesi antitrombotik ilaç kullanımı
12.1 Antitrombosit ilaç kullanan, <4,5 saat akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi sonuçlara yol açar mı?Öneri: İnme öncesinde tek veya çift antitrombosit ajan kullanan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri Gücü : Güçlü ↑↑
12.2 K vitamini antagonistleri kullanan, <4,5 saat akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi sonuçlara yol açar mı?Öneri: a) K vitamini antagonistleri kullanan ve INR 1,7 olan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri Gücü : Güçlü ↑↑
 b)K vitamini antagonistleri kullanan ve INR> 1,7 olan, <4,5 saat akut iskemik inme geçiren hastalar için intravenöz tromboliz yapılmaması önerilmektedir.
  Kanıt kalitesi: Çok Düşük ⊕
Öneri Gücü : Güçlü ↓↓
c) K vitamini antagonistleri kullanan ve koagülasyon testinin sonuçlarının bilinmediği,<4,5 saat süreli akut iskemik inme geçiren hastalar için intravenöz tromboliz yapılmaması önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Güçlü ↓↓
12.3 NOAC (yeni esil oral antikoagülan) kullanan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: a)<4,5 saat süreli akut iskemik inme geçiren, inme başlangıcından önceki son 48 saat içinde NOAC kullanan ve spesifik koagülasyon testi bulunmayan hastalar için (örn. Faktör Xa inhibitörleri için kalibre edilmiş anti-Xa aktivitesi, dabigatran için trombin zamanı veya NOAC kan konsantrasyonları) intravenöz tromboliz önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok Düşük ⊕
Öneri gücü   : Güçlü ↓↓
 b)<4,5 saat süreli akut iskemik inme geçiren, inme başlangıcından önceki son 48 saat içinde NOAC kullanan ve anti-Xa aktivitesi <0,5 U / ml (Xa inhibitörleri için) veya trombin süresi <60 sn olan hastalarda (doğrudan trombin inhibitörleri için), kanıta dayalı bir öneri yapmak için yeterli kanıt yoktur. 
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Önerinin Gücü: 
 c)İnme başlangıcından önceki son 48 saat içinde dabigatran kullanan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için, idarucizumab ve alteplaz ile IVT yerine IVT uygulanmaması konusunda bir öneride bulunulması için yeterli kanıt bulunmamaktadır.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Önerinin Gücü: 
13. Kanama için potansiyel risk faktörleri
13.1 Trombosit sayısı düşük olan, <4.5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: a) < 4.5 saat süreye sahip akut iskemik inme olan hastalar için , trombosit sayımı <100 x 10 9 / L, intravenöz tromboliz önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Zayıf ↓?
 b) Akut iskemik inme süresi <4,5 saat olan ve intravenöz tromboliz başlangıcından önce bilinmeyen trombosit sayısı olan ve anormal değerler beklemek için bir nedene sahip olmayan hastalar için, laboratuar test sonuçlarını beklerken alteplaz ile intravenöz tromboliz başlatılması önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
13.2 Kısa süre önce travma, ameliyat veya biyopsi öyküsü olan 4,5 saatten kısa akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi sonuçlara yol açar mı?Öneri: <4,5 saat süreli akut iskemik inme geçiren ve kanamanın olasılıkla önemli kanamaya neden olabileceği ( örn. Karın, göğüs, kafatası, iyi vaskülarize dokular veya büyük arter) kompresyon uygulanamaz bir bölgede majör cerrahi geçiren hastalar için 14 günden önce intravenöz tromboliz yapılması önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Güçlü ↓↓
13.3 İntrakraniyal hemoraji öyküsü olan 4,5 saatten kısa akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT ,IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: <4,5 saat süreli akut iskemik inme ve intrakraniyal hemoraji öyküsü olan hastalar için, kanıta dayalı bir öneri yapmak için yeterli kanıt yoktur. 
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: 
13.4 Serebral mikrokanamalı, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT, IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: a)Serebral mikro kanama yükünün bilinmediği veya düşük olduğu bilinen (örn. <10), <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
 b)Daha önce serebral mikro kanama yükünün yüksek olduğu bildirilen <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için (örn.> 10), intravenöz tromboliz önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri gücü: Zayıf ↓ ?
13.5 Serebral beyaz cevher lezyonları olan, <4,5 saat akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT, hiç IVT yapılmamasından daha iyi sonuçlara yol açar mı?Öneri a)<4,5 saat süreli akut iskemik inme ve küçük ila orta derecede beyaz cevher lezyonu olan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Orta ⊕⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↑↑
 b)<4,5 saat süreli akut iskemik inme ve yüksek beyaz cevher lezyonu yükü olan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
  Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
13.6 Rüptüre olmamış serebral anevrizması olan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT, IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: Kesintisiz serebral arter anevrizması olan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için, alteplaz ile IVT önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
14. Diğer
14.1 Son üç ayda iskemik inme öyküsü olan, <4,5 saat ve akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT ,IVT yapılmamasından daha iyi sonuçlara yol açar mı?Öneri: <4,5 saat süreli akut iskemik inme geçiren ve son üç ay içinde iskemik inme öyküsü olan hastalar için, kanıta dayalı bir öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. 
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: 
14.2 İnme başlangıcı sırasında nöbet geçiren, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT ,IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: İnme başlangıcı sırasında nöbetleri olan ve inme taklidi veya önemli bir kafa travması şüphesi olmayan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastaları için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
14.3 Aortik arkta, karotid arterde veya intraserebral arterde diseksiyonu olan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT , IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: a)<4,5 saat süreli akut iskemik inme ve arkus aort diseksiyonu olan hastalar için intravenöz tromboliz yapılması önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Güçlü ↓↓
 b)<4,5 saat süreli akut iskemik inme ve izole servikal arter diseksiyonu olan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
  Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
 c)<4,5 saat süreli akut iskemik inme ve intraserebral arter diseksiyonu olan hastalar için, bir öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. 
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Önerinin gücü: 
14.4 Son üç ay içinde miyokard infarktüsü geçiren, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT, IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: a)<4,5 saat süreli akut iskemik inme geçiren ve son yedi gün içinde subakut (> 6 saat) ST yükselmeli miyokard enfarktüsü öyküsü olan hastalar için IVT yapılmamasını önerilmektedir.
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Zayıf ↓?
 b)<4.5 saat süreli akut iskemik inme ve bir haftadan üç aya kadar ST yükselmeli miyokard enfarktüsü öyküsü olan hastalar için, bir öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. 
 Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: 
 c)<4,5 saat süreli akut iskemik inme geçiren ve son üç ayda ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü öyküsü olan hastalar için, alteplaz ile intravenöz tromboliz önerilmektedir.
Kanıt kalitesi: Çok düşük ⊕
Öneri gücü: Zayıf ↑?
14.5 Enfektif endokarditi olan, <4,5 saat süreli akut iskemik inme hastalarında, alteplaz ile IVT ,IVT yapılmamasından daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar mı?Öneri: Akut iskemik inme süresi <4,5 saat olan ve açık veya şüpheli enfektif endokardit teşhisi olan hastalar için intravenöz tromboliz önerilmemektedir.
 Kanıt kalitesi: Düşük ⊕⊕
Öneri gücü: Güçlü ↓↓

Sorularınıza cevap olan bir yazı olması umuduyla…

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..