Skip to content
AMİODARON

TANIM

Sınıf III antiaritmiktir ama Sınıf I, II ve IV antiaritmiklerin özelliklerini de gösterir.

Çoklu kanal blokeridir (Na, K, Ca kanalları blokeri ve kompetetif olmayan α/β Bloker).

Negatif inotrop, negatif kronotroptur.

Etkileri:

SA nod fonksiyonuna etki ederek, AV nod iletimini baskılayarak, Purkinje sistemindeki kendiliğinden ateşleyici liflerin otomatisitesini modifiye eder ve aksesuar yoldaki refraktör periyodu uzatarak (WPW sendromu) kalbi yavaşlatır.

Diğer sınıf III antiaritmikler gibi, K kanallarının inhibisyonu yoluyla atriyal ve ventriküler repolarizasyonu uzatır.

Sınıf I antiaritmiklerle ortak bir özellik olarak, hızlı Na kanal iletimini bloke eder.

β-reseptörleri ve Ca kanallarını bloke ederek kalp hızını ve AV nod iletimini yavaşlatır.

Etki Başlangıcı – Süresi: İ.v. infüzyonun bitiminden sonra 30 – 45 dk içinde zirve değerinin %10’una geriler. Tüm klinik etkileri ilacı bıraktıktan sonra 5 hf daha devam edebilir.

Yarılanma Ömrü (t½): İ.v. tedavi sonrası 25 gündür, kronik oral tedavi sonrası 40 – 55 güne kadar uzayabilir.

* Yağ dokusunda biriktiği için geniş bir dağılım hacmi vardır.

Metabolizma: Karaciğerde.

Atılım: Safra yoluyla.

Ticari isim: Cordarone / Amidovin / Cordalin (hepsi 150 mg / 3 ml) amp

                      Cordarone BT 200 mg tb

 

ENDİKASYON

Acilde En sık: VF / Nabızsız VT (Sınıf 2b, KD B), Atrial Fibrilasyon / Flutter.

Acilde Ayrıca: Düzenli ve geniş kompleks taşikardilerin baskılanması /tekrarının önlenmesinde (Sınıf 2b), re-entry SVT’de (Sınıf 2b), stabil monomorfik VT’de (Sınıf 2b), paroksismal SVT’de (Sınıf 2a), AF’nin kimyasal kardiyoversiyonunda (Sınıf 2a), atriyal taşikardilerin kimyasal kardiyoversiyonunda (sınıf 2b).

* Düzenli dar kompleks taşikardide artık önerilmemektedir (2005 ACLS klavuzu)

 

 UYGULAMA

VF / Nabızsız VT’de :

KPR’ye, defibrilasyona ve vasopressör tedaviye yanıtsızsa kullanımı düşünülebilir (sınıf 2b, KD A).

Doz: 300 mg amiodaron (1 amp), 20 ml %5 Dekstroz içinde, iv puşe

           Gerekirse 150 mg 20 ml %5 Dekstroz içinde tekrarlanır

   * Çocukta 5 mg/kg bolus (max 300 mg). 15 mg/kg’a kadar 2 kez tekrar edilebilir.

           Sonrasında 1 mg/dk’dan 6 saat ve devamında 0,5 mg/dk’dan 18 saat infüzyon (max: 2,2 gr / 24 saat).

    Örn: 100 ml %5 Dekstroz içine 1 amp koyup 1 mg/ dk’dan (= 60 mg/h veya =40 cc/h) başlayabilirsin.

   *Çocukta 5 – 15 mcg/kg/dk infüzyon

Stabil VT / SVT’de (diğer ritm bozukluklarında):

Doz: 150 mg amiodaron, 100 ml %5 Dekstroz içinde, 10 dk’da.

            Yükleme dozunu takiben 1 mg/dk, 6 saat infüzyon

            Sonrasında 0,5 mg/dk’dan, 8 saat infüzyon (max: 2,2 mg / 24 saat)

 Örn: 500 ml %5 Dekstroz içinde 5 amp amiodaron koyarsak;

          ilk 6 saat, 40 cc/h (1 mg/dk)’ten,

          kalanı da, 20 cc/h (0,5 mg/dk)’ten gidecek.

 * Çocukta 5 mg/kg, 20 – 30 dk üzerinde.

AF Kardiyoversiyonunda;

İkinci basamak tedavidir.

Doz: Yükleme dozu, 5 – 7 mg/kg, 30 – 60 dk’da,

           Sonrasında total doz 10 gr olacak şekilde 1200 – 1800 mg / 24h, günlük infüzyon şeklinde verilmelidir.

 

 GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: D, kullanılmamalı.

Emzirme: Süte geçer. Kullanılmamalı.

 

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

Yan Etki:

Kısa dönem iv tedavide; bradikardi ve hipotansiyon

  *Asistoli, kardiyak arrest ve şok da bildirilmiş.

Uzun QT, torsades de pointes

Uzun dönem oral tedavide; tiroid hastalıkları (hipotiroidizm: %4 – 22, hipertiroidizm: %2 – 12) pulmoner fibrozis (%2), ciltte renk bozuklukları (<%10), asemptomatik karaciğer enzim yüksekliği (%15 – 30), korneal infiltratlar (tüm hastalarda).

Toksisite: Akut aşırı alım şeklinde veya kronik hastalık nedeniyle kullanan hastalarda görülebilir.

Antidot: Spesifik antidotu yok. Geleneksel tedavilere cevap verir. Hemodiyaliz önerilmez.

 

DİKKAT!

*Kardiyak arrest sırasında ilk seçenek verilecek antiaritmiktir.

*Rutin kullandığımız kardiyak arrest algoritma şemalarında 3. şok sonrası Amiodaron konulmuştur (AHA 2010) ama 2. şok sonrası da kullanılabilir diyen kaynaklar var. (Dynamed 2015). Rutin pratiğimiz tabii ki klavuza uygun olmalı!

*Geniş kompleks taşikardilerde, ritmin etiyolojisi belirlenemiyorsa, düzenliyse ve QRS monomorfikse, en son kanıtlar, iv adenozinin hem tedavi hem de tanı için güvenli olduğunu önermektedirler (Sınıf 2b, KD B).

*Polimorfik VT’de, eğer uzun QT yoksa, en sık neden MI’dır ve bu durumda iv amiodaron, aritmi tekrarlama sıklığını azaltabilir (Sınıf 2b, KD C)

* 2014 AF kılavuzuna göre WPW+hızlı AF’de, amiodaron artık Sınıf 3 kanıt düzeyine sahip!

*İnrtaosseöz yol sık kullanılmamasına rağmen bilinen yan etkisi yoktur ama bu yolla kullanım sınırlı deneyime sahiptir!

*Ağırlık itibariyle %37’si organik iyottur. Normal idame dozları, normal besinsel iyot ihtiyacının 10 – 20 katının yüklenmesi ile sonuçlanır.

*Literatürde tiroid fırtınasının tetikleyicisi olarak atfedilmiştir.

*Amiodaronun indüklediği; tirotoksikoz erkeklerde daha sık! (E/K : 3/1), hipotiroidizm ise kadınlarda daha sık! (K/E : 1,5/1)

*Oral kullanımında greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçın! Çünkü greyfurt suyu, oral kullanılan amiodaronun plazma konsantrasyonunu önemli ölçüde yükseltebilir!

*Verirken EKG ve kan basıncı monitörizasyonu yap! Uygulama hızını aciliyete göre ayarla. Kardiyak arrestte puşe, perfüze ritimde daha yavaş şekilde, 20 – 60 dk’da ver!

*Hipotansiyon amiodaronun sulandırılmış şeklinde daha az görülür.

*QT uzaması ya da kalp bloğu durumunda infüzyon oranını azalt! QRS’in bazal sınırının, %50’nin üzerinde genişlemesi veya hipotansiyonun ortaya çıkması durumunda ise infüzyonu durdur!

*Trisiklik antidepresan ve diğer Na kanal blokeri zehirlenmelerindeki resusitasyonda, kardiyak toksisiteyi arttıracağı için, amiodaronu kullanma! (Sınıf 3, KD C)

*İv formunun olumsuz hemodinamik yan etkileri vazoaktif solventlerden kaynaklanır. Solventlerin olmadığı preparatlarla yapılan dört prospektif klinik çalışmanın ortak sonucunda; lidokainle kıyaslandığında VT hastalarında hipotansiyona yol açmadığı görülmüştür. ABD’de bu preparatlara onay verilmektedir.

*Pulmoner toksisite bulguları varsa steroid verebilirsin!

*Amiodaron başlananlarda, varfarin dozunu azalt! Kararlı INR düzeyine ulaşana kadar daha sık takip et. Çünkü, varfarin metabolizmasında %50 azalma ve kanama riskinde artışa neden olur.

*Ayrıca, digoksin, prokainamid, kinidin ve teofilinin serum konsantrasyonlarını arttırır!

*KKB veya β-bloker ile eş zamanlı kullanımı sinüs bradikardisini, sinüs arrestini ve AV bloğu potansiyalize eder!

*Simvastatin ile birlikte kullanımı rabdomyaliz riski ile ilişkilidir!

*Tüm akut aşırı alımlarda, mide lavajı yap ve aktif kömür ver!

 

KAYNAKLAR

1.Tintinalli Acil Tıp, 7. Baskı, 2010

2.Amerikan Kalp Derneği (AHA) 2010 Resusitasyon Kılavuzu

3.Türk Kardiyoloji Derneği Arş – Arch Turk Soc Cardiol 2012

4.http://emedicine.medscape.com/article/129033-overview Thyroid Dysfunction Induced by Amiodarone Therapy. Author: Mini Gopalan, MD Updated: Jul 10, 2014

5.Libersa CC, Brique SA, Motte KB, et al. “Dramatic inhibition of amiodarone metabolism induced by grapefruit juice.” Br J Clin Pharmacol 49 (2000): 373-8

6.Drug Therapy in Pregnancy, Rosen’s EM, 8 Edition, 2014

7.Acilde Klinik Toksikoloji, Salim Satar, 2009

8. Dynamed 2015

Not: Bu yazı sağlık profesyonellerine yöneliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

4 Yorumlar

  1. Tedavi de ilk seçenek amiodaron dur. Ancak yoksa lidokain tercih edilmelidir. 3. Sok sonrası 100mg 5 . Sok sonrası 50 mg IV uygulanmalıdır.

  2. Merhabalar benim bi sorum olacak vf/nabızsız vt de 300 mg amiodaron iv puşe yaptık aynı hastaya iv lidokain yapabiliyor muyuz veya yapamıyor muyuz?


blank
Ara
Yükleniyor..