Skip to content

Boğulmanın Tedavisi ve Önlenmesi – 2

Bu yazımızda da orijinali 2016 yılında yayınlanmış olan Wilderness Tıp Derneği (WMS)’nin Boğulmanın Tedavisi ve Önlenmesi İçin Klinik Uygulama Kılavuzları: 2024 Güncellemesine kaldığımız yerden devam edeceğiz .

Tanısal Testler

Radyolojik Testler

Birçok geriye dönük acil servis çalışması, boğulma vakalarında ilk göğüs röntgeninin arteriyel kan gazı seviyeleriyle uyumlu olmadığını göstermiştir. Yatan hastalarla yapılan bir çalışma, akut akciğer hasarı veya ARDS gelişenlerin ilk saatlerde anormal göğüs röntgeni bulgularına sahip olduğunu, ancak acil servise varışta bu bulguları göstermediklerini bulmuştur.​1​ Beyin bilgisayarlı tomografi (BT), boğulma hastalarında anoksik beyin hasarını değerlendirmek için kullanılmıştır, ancak yapılan geriye dönük çalışmalar, başlangıçta normal BT’nin prognostik değeri olmadığını göstermiştir.​2​

blank

Tavsiye: Arteriyel kan gazı ölçümleri veya sonuçlarla uyumlu olmadığı için başlangıçta rutin göğüs röntgeni önerilmiyor. Röntgenler, başvuruda prognozu belirlemek için değil; hastanın durumundaki değişiklikleri takip etmek için yararlı olabilir. Boğulma hastasında başvuruda rutin beyin BT önerilmiyor, çünkü normal BT’nin prognostik değeri yoktur. Bilinci açık boğulma hastasında nörogörüntüleme, klinik durumda bir değişiklik olmadıkça önerilmez. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Laboratuvar Testleri

1960’larda yapılan köpek çalışmaları, tuz, klor ve tatlı su boğulması ile ilişkili olarak klinik olarak önemli hemodilüsyon ve kırmızı kan hücresi yıkımının varlığını ortaya koymuştur.​3,4​ Bu çalışmalar, uyuşturulmuş köpeklere insan boğulma hastaları tarafından tipik olarak aspirasyon edilen 1 ila 3 mL/kg−1’den çok daha fazla, 44 mL/kg−1’e kadar sıvı verilmesine dayanmaktadır. Elektrolit anormallikleri ve hemodilüsyon, en az 11 mL/kg−1 verilen köpeklerde oluşmuştur. Ancak, klinik olarak önemli elektrolit veya hematolojik anormallikleri tanımlayan bir çalışma bulunmamıştır. Bu da başlangıç tedavisini yönlendirmede veya prognoz bilgisi sağlamada sınırlılık gösterebilir. Bilinç durumu değişmiş veya bilinç düzeyi azalmış hastalarda, hipoglisemi veya zehirlenme gibi boğulma olayına neden olabilecek alternatif nedenler için laboratuvar değerlendirmesi faydalı olabilir. Semptomatik hastalarda arteriyel kan gazı analizi, solunum resüsitasyonunu yönlendirmede yardımcı olabilir.

Tavsiye: Boğulma hastasında tam kan sayımı veya elektrolit testlerinin rutin kullanımını önerilmiyor. Hipoksemi veya solunum sıkıntısı belirtileri (örneğin, siyanoz, düşük oksijen saturasyonu, taşipne, kalıcı taşikardi) olan hastalarda arteriyel kan gazı testi, solunum müdahalelerini yönlendirmek için endikedir. Resüsitasyona yanıt vermeyen veya başlangıçta boğulma nedeni bilinmeyen hastalarda, bilinç durumu değişikliği nedenlerini veya tetikleyici olayları araştırmak için laboratuvar testleri düşünülmelidir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Diğer Tedaviler

Antibiyotikler

Aspirasyonla meydana gelen suyun içinde bulunan mikroorganizmalar, pnömoniye neden olabilir. Ancak, bugüne kadar yapılan çalışmalar, boğulma hastalarında empirik antibiyotik uygulamasının fayda sağladığını göstermemiştir. Bunun bir kısmı, boğulma ile ilişkili pnömonide bulunan mikroorganizmaların atipik bakteriler veya mantarlar olması ve genellikle standart empirik tedavilere dirençli olmaları nedeniyle kaynaklanabilir. Küçük miktarlarda suyun bile aspirasyonu, göğüs röntgeninde pnömoniyi taklit edebilecek anormalliklere neden olabilir.​5,6​

Boğulma olayının psikolojik travması ve hipoksemi, lökositoz ve hava yollarındaki suyun neden olduğu iltihap ve tahrişten kaynaklı ateşe ortaya çıkabilir. Bu durum, iltihaplı ve enfeksiyöz pnömoniti ayırt etmeyi zorlaştırır.​7​ Antibiyotik uygulaması kararı, başlangıç resüsitasyonundan sonra alınmalı ve ideal olarak beklenen balgam veya endotrakeal aspirat bakteriyel kültür, kan kültürleri veya idrar antijen testlerine dayandırılmalıdır. Ancak, bu testlerin doğada mevcut olmaması nedeniyle, tedavi başlangıç resüsitasyonu ve tedavi aşamalarından sonra; ateş, artan balgam, anormal akciğer sesleri gibi semptomlara göre başlatılmalıdır.

Tavsiye: Boğulma hastalarının başlangıç tedavisinde empirik antibiyotik tedavisini önerilmiyor. Başlangıç resüsitasyonundan sonra, pnömoni varsa tedavi, beklenen balgam veya endotrakeal aspirat bakteriyel kültür, kan kültürleri veya idrar antijen testlerine göre yönlendirilmelidir. Bu testler mevcut olmadığında, tedavi kararı, pulmoner veya sistemik enfeksiyonun fiziksel kanıtlarına odaklanan klinik muayeneye dayandırılmalıdır (örneğin, ateş, artan balgam, anormal akciğer sesleri). Güçlü öneri, yüksek kaliteli kanıt.

Kortikosteroidler

Kortikosteroidler tarih boyunca boğulma hastalarında akciğer iyileşmesini ve yüzeyaktif madde üretimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmıştır. Ancak, boğulma hastalarında empirik kortikosteroid uygulamasını destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır.​8​

Tavsiye: Boğulma hastalarının tedavisi için rutin kortikosteroid uygulamasını önerilmiyor. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Hedefli Sıcaklık Yönetimi (TTM)

Hafif terapötik hipotermi (TH), ventriküler fibrilasyon (VF) kardiyak arrestı olan hastalarda beyin oksijen kullanımını azaltarak ve nörolojik olarak sağlam hayatta kalımı iyileştirdiği gösterilmiştir.​9​ Amerikan Kalp Derneği/Uluslararası İlişkili Komite’ye göre, kardiyak arrest sonrası yetişkinlerde hedefli sıcaklık yönetimi (TTM) önerilmektedir ve en az 24 saat boyunca 32 ila 34°C arasında gerçekleştirilmektedir.​10​ Boğulma sonrası kardiyak arrest vakalarında, TH yapılması önerilmektedir.

Literatürde hipotermik hastalarda nörolojik olarak sağlam hayatta kalımı destekleyen vaka raporları ve retrospektif incelemeler bulunmaktadır. Ancak, boğulma sonrası ROSC’dan sonra TTM’nin normotermiyle karşılaştırıldığı prospektif bir çalışma bulunmamaktadır. Hipotermik bir boğulma hastasında, TTM sıcaklık aralığına ulaştıktan sonra ısınma müdahalelerinin kesilmesinin faydalı olabileceği öne sürülmüştür, ancak bu konuda yeterli araştırma yapılmamıştır.

Tavsiye: Mevcut literatür, boğulma hastalarında TTM’nin uygulanmasını ne teşvik etmekte ne de engellemektedir. Zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt.

Doğada Yaklaşım

Suda Kurtarma ve Resüsitasyon Çalışmalarının Durdurulması

Doğada boğulma vakalarının yönetimi; eğitimsiz görgü tanıkları/gönüllülerden yüksek derecede eğitimli arama-kurtarma ekiplerine kadar değişebilir. Su altında kalma süresi, genellikle prognoz için en önemli belirleyici faktördür. 30 dakikadan fazla süren su altında kalma, genellikle kötü bir prognoza işaret etmektedir. Ancak, istisnai durumlarda, uzun süreli su altında kalma ve ileri tedavi yöntemleriyle iyi nörolojik sonuçlar elde edilebilir.​11​Su bazlı kurtarma için yapılan literatür incelemesi, su altında 90 dakikadan fazla kalmanın minimal nörolojik olarak sağlıklı hayatta kalma şansının olmadığını göstermektedir. Ancak, toplam su altında kalma süresi genellikle bilinmemektedir.

Su altında kalan bir hastanın çıkarılması ve resüsitasyonu gerektiğinde, >10 dakikalık su altında kalma süreleri artan mortalite veya şiddetli nörolojik bozukluklarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, 25 dakikadan fazla süren resüsitasyon veya ileri tıbbi bakıma ulaşma süresi negatif sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, su altında kalma süresinin önemli olmadığı durumlar da mevcuttur. Bir retrospektif inceleme, 16 yaş altı 160 hipotermik boğulma hastasında; 30 dakikadan uzun süre CPR alan çocukların çoğunun taburcu olurken tamamen nörolojik hasar görmediğini bulmuştur.​12​

blank
Trabzon AFAD Sel Tatbikatı, 2022, Trabzon

Tavsiye:

– Kaynaklara dayanarak, 6°C ‘den daha sıcak suda 30 dakikadan, 6°C ‘den daha soğuk suda 90 dakikadan uzun su altında kalma süresinin bilindiği durumlarda kurtarma faaliyetlerinin sonlandırılmasını ve ceset kurtarma operasyonlarına geçilmesini önerilirken; sürekli kardiopulmoner resüsitasyonun 30 dakika boyunca sürmesinden sonra resüsitasyonun durdurulması önerilir.

– Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında herhangi bir aşamada kurtarma ekibinin güvenliğinin kabul edilemez şekilde tehdit altında olduğu durumlarda kurtarma çabalarının sonlandırılmasını öneriliyor.

– Kaynaklar mevcutsa ve kurtarma ekibi faaliyetleri uygun şekilde güvenliyse, arama ve kurtarma döneminden sonra ceset kurtarma çabalarının devam etmesini önerilir, ancak resüsitasyon girişimlerinin muhtemelen boşuna olacağı anlaşılmalıdır.

Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Tahliye Kararı

Doğada boğulma olayını atlattıktan sonra, kurbanın ileri tıbbi bakıma tahliyesi için nesnel fiziksel muayene bulguları önemlidir. Büyük ölçekli bir retrospektif çalışma, boğulma geçiren ancak semptom göstermeyen ve anormal akciğer sesleri olmayan kurbanların ölüm oranının düşük olduğunu bulmuştur.​13​ Semptomlar kötüleştikçe ve anormal akciğer sesleri geliştikçe ölüm oranı artmıştır. Hipotansiyon (SKB <90 ve OAB <60 mmHg) mortalitede önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir çalışma, hafif semptomlarla başvuran ve Glasgow Koma Skalası puanı 13 veya üstü olan kurbanlarda herhangi bir klinik kötüleşmenin ilk 4 saat içinde meydana geldiğini göstermiştir.​1​ Bu bulgular, hastaneye varıştan sonra yeni semptom gelişiminin tüm kurbanlar için kısa bir süre içinde meydana geldiği ve iyi bir sonuca sahip olduğu başka bir çalışmayla uyumludur. Son çalışmalar da bu sonuçları desteklemiştir – varsa, klinik bozulma genellikle ilk birkaç saat içinde meydana gelmiştir.​14​

blank

Tavsiye:

 • Anormal akciğer sesleri, şiddetli öksürük, köpüklü balgam, soluk yolunda köpüklenme, depresif düşünce veya hipotansiyon gibi herhangi bir kurban için tahliye risklerinin potansiyel faydalarını aşmadığı durumlarda derhal ileri tıbbi bakıma tahliye edilmesini öneriliyor.
 • Asemptomatik (ya da hafif bir öksürük ) ve akciğer oskültasyonu normal olan herhangi bir kazazedenin olay yerinde bırakılmasını öneriliyor. İdeal olarak, semptomların gelişimini izlemek için sonraki 4 ila 6 saat boyunca başka bir kişi onlarla birlikte olmalı veya mağdura, semptomlar gelişirse tıbbi yardım alması tavsiye edilmelidir.
 • Tahliye zor veya genel seferberliği tehlikeye sokabilirse, hafif semptomları ve normal bilinç durumu olan kurbanların 4 ila 6 saat boyunca gözlem altında tutulması öneriliyor. Herhangi bir bozulma belirtisi, tahliye risklerinin potansiyel faydalarını aşmadığı durumlarda derhal tahliyeyi gerektirir.
 • Hafif semptomlu bir kurbanın tahliyesi başlamış ve kurban 4 ila 6 saat boyunca semptom göstermemişse; daha sonraki tahliyenin iptal edilmesini ve önceki faaliyete devam edilmesini önerilir.

Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Acil Serviste Yaklaşım

Acil Servisten Güvenli Taburculuk

Hastane taburculuğunda nörolojik sağkalımı değerlendiren birçok çalışma olmasına rağmen, acil servisten (AS) hangi hastaların güvenli bir şekilde taburcu edilebileceğini ele alan çalışmalar sınırlıdır. Prospektif bir çalışma, AS’den taburcu edilen hastaların hiçbirinin gecikmiş etkiler yaşamadığını bulmuştur.​15​ Başka bir çalışma, Glasgow Koma Skalası puanı 13 veya daha yüksek olan pediyatrik boğulma hastalarını inceleyerek, normalleşen solunum fonksiyonu ve semptomların 4 ila 6 saatlik AS gözlemi sonrasında güvenli taburculuğu desteklediğini öne sürmüştür.​16​ Retrospektif incelemeler, hastaların semptomlarının genellikle ilk birkaç saat içinde kötüleştiğini ve güvenli bir şekilde taburcu edilebileceğini göstermiştir. Bir çalışma, güvenli taburculuğu öngören faktörleri belirlemek için bir klinik skor geliştirmiş ve normal zihinsel durum, normal solunum hızı, dispne olmaması, hava yolunu destekleme ihtiyacının olmaması ve hipotansiyonun olmamasının 4 ve üstü olması durumunda güvenli taburculuğu öngördüğünü bulmuştur.​17​

Tavsiye: Acil servis gözlem dönemi sonrasında, solunum fonksiyonu normalleşmiş ve solunum fonksiyonunda daha fazla kötüleşme gözlenmemiş olan, normal zihinsel duruma sahip bir boğulma hastasının taburcu edilmesinin makul olduğunu öneriliyor. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt.

Önleme

Önleme, boğulma vakalarını kurtarmaktan veya tedavi etmekten çok daha fazla yaşamı kurtarma potansiyeline sahiptir. Kapsamlı bir önleme programı, boğulma riskini artıran tıbbi hastalıklar için katılımcı değerlendirmesi/taraması, yüzme yeteneğinin gösterilmesi, güvenlik cihazlarının kullanımı ve su içinde ve çevresinde güvenli uygulamaların kullanımını içerir.

Katılımcı Değerlendirmesi/Tarama

Retrospektif çalışmalar, koroner arter hastalığı, uzamış QT sendromu, otizm ve nöbet bozukluklarının, normalden daha yüksek boğulma ve boğulma ölüm oranlarıyla ilişkilendirildiğini göstermiştir.​18–20​ Prepartisipasyon taraması, boğulma durumunda karar verme yeteneğini, fiziksel yetenekleri ve yüzme yeteneğini etkileyebilecek tıbbi veya fiziksel durumları tespit etmek için yapılmalıdır. Bu durumlar arasında spontan senkop, egzersizle tetiklenen senkop ve ani kardiyak ölüm öyküsü bulunan aileler yer alır. Kardiyak iletim bozukluklarının değerlendirilmesi için güvenilir bir tarama aracı henüz mevcut değildir; ancak tarama elektrokardiyogramı ve ani kardiyak ölüm öyküsü, hangi hastaların daha fazla değerlendirme veya genetik test yapılmaktan fayda sağlayabileceğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Tavsiye: Koroner arter hastalığı, uzamış QT sendromu veya diğer iyon kanalı bozuklukları, otizm, nöbet bozuklukları veya diğer tıbbi ve fiziksel bozuklukları olan tüm hastaların; boğulma riskinin artmış olduğu konusunda bilgilendirilmesi ve su içinde veya çevresinde aktivitelere katılmayı seçmeleri durumunda riski azaltma adımları hakkında bilgilendirilmesi önerilir. Risk azaltma adımları olarak yalnız yüzmeme, arkadaş ile yüzme ve kurtarma cihazlarının kullanımı örnek verilebilir. Epilepsi hastalarında boğulma oranının son derece yüksek olmasından dolayı, hastalara doğrudan denetim olmaksızın asla yüzmemeleri gerektiği önerilir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Yüzme Yeteneği

Genel olarak, uygun su güvenliği kararlarını alabilen ve yüzme becerilerine sahip olan bireylerin boğulma riskinin azaldığına dair bir mantık vardır. Ancak, hangi yaşlarda belirli yüzme becerilerinin öğrenilmesinin en uygun olduğu henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Mevcut literatür, yüzme ve bebek hayatta kalma derslerinin boğulma ve ölüm üzerindeki etkilerini genellikle bebek ve pediatrik popülasyonlarda değerlendirir.​14,21​

Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların yaşamlarının bir noktasında yüzme öğrenmeleri gerektiğini savunmaktadır. Mevcut çalışmalar, 1 yaşından büyük çoğu çocuğun yüzme derslerinden fayda sağlayabileceğini önermektedir. ancak karmaşık hareketleri öğrenme yetenekleri gelişimsel olarak sınırlı olduğundan dolayı,1 yaş altındaki çocukların bu derslerden fayda sağlama olasılığının düşük olduğu düşünülmektedir. Çocuklar genellikle 2-4 yaşlarında, yüzme motor becerilerini geliştirirler ve çoğu 4.5 yaşında yüzme yeteneğine sahip olabilir. Çoğu çocuk 5-6 yaşlarında yüzme hareketini öğrenebilir.​14,22​

blank

“Yüzme” veya “hayatta kalma amaçlı yüzme”nin tanımı ve en koruyucu yaklaşım için yüzme talimatları konusunda önemli bir tartışma vardır. Uluslararası cankurtaran kuruluşları ve Bangladeş’teki bir nüfus tabanlı çalışma, boğulmayı önlemek için yüzme yeteneğinin ölçüsü olarak 25 metrelik mesafeyi benimsemiştir.​23​ Kanıtlar net olmamakla birlikte; su ortamıyla tanıdıklık ve güvenin, kazara batma veya daldırma durumunda yararlı olabileceği kabul edilmektedir. Ayrıca, akıntılı sular gibi ortamlarda güvenliği sağlamak için, o ortama özgü yüzme tekniklerine odaklanmış eğitimler önerilmektedir.

Tavsiye: Su ile ilgili etkinliklere katılan tüm kişilerin, en azından başlarını suyun üstünde tutacak, suyun içinde kalacak ve 25 m mesafede ilerleyebilecek kadar deneyim ve fiziksel yeteneğe sahip olmaları önerilir. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt.

Kişisel yüzme cihazları

Kişisel yüzme cihazları arasında can yelekleri, manuel veya otomatik şişirme sistemleri ve diğerleri bulunmaktadır. Can yelekleri, yaralanma önleme verileri bulunan tek cihazlar olup, bu nedenle prototip modeller olarak kullanılabilirler. 2019’da, ABD Sahil Güvenliği’ne göre, 613 tekneyle ilişkili ölüm meydana gelmiş olup bunların %79’u boğulmadan kaynaklanmıştır. Boğulmadan kaynaklanan vakaların %86’sında can yeleği giyilmemiştir.​24​ Üç diğer retrospektif çalışma, tekne kazalarında can yeleği kullanımı ile azalmış mortalite arasında bir ilişki bulmuştur. Bu çalışmalardan biri, can yeleği düzenlemeleri öncesinde ve sonrasında boğulma ölümlerini karşılaştırarak, düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra iyileşmiş sağ kalım oranları ortaya koymuştur. Bu veriler, suyun içinde ve çevresinde yapılan aktivitelerin, özellikle de tekneyle seyir yaparken, can yeleği kullanımını içermesi gerektiğini önermektedir.​24–26​

Tavsiye: Can yeleklerinin uygun şekilde takılmasını ve yerel düzenleyici özelliklere uygun olması önerilir. Tekneyle seyir yaparken veya can yeleklerinin önerildiği herhangi bir su sporuyla uğraşırken katılımcılar tarafından mutlaka giyilmelidir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Alkol kullanımı

Alkol, boğulma ölümlerine katkıda bulunduğu bilinen bir faktördür. Alkole ilişkin veriler, çoğunlukla telefon araştırmalarından elde edilmiştir ve muhtemelen boğulma sebebiyetindeki alkolün gerçek yükünü yansıtmamaktadır. 2017’de alkol, tekneyle ilişkili ölümlerde önde gelen bir faktördü. Bir 2004 incelemesi, boğulma ölümlerinin %30 ila %70’inin ölçülebilir bir kan alkol düzeyine sahip olduğunu; ölümlerin %10 ila %30’unun ise doğrudan alkol kullanımına bağlı olduğunu bulmuştur.​27​

Tavsiye: Su aktivitelerinden önce ve sırasında alkol ve diğer uyuşturucu maddelerden kaçınılması öneriliyor. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Cankurtaranlar

Doğa gezilerinde cankurtaranların etkisi hakkında özel bir akran incelemesi mevcut değildir. Ancak, Merkezler arası Hastalık Kontrol ve Önleme’nin 2001 raporuna göre, açık su ortamlarında boğulmaları önlemek için cankurtaranların bulunması önerilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kurtarma Derneği’nin 2021 raporuna göre, yaklaşık 260 milyon plaj ziyaretçisi üzerinde yapılan 7 milyon önleyici müdahale ve 50.000’den fazla su kurtarması gerçekleştirilmiş. Cankurtaran bulunan plajlarda 30 bildirilen boğulma ölümü varken, cankurtaran bulunmayan plajlarda bu sayı 80’dir.​28​

Tavsiye: Kesin kanıtların olmamasına rağmen, suya yakın ortamlarda faaliyet gösteren tüm grupların, boyutundan bağımsız olarak; gezi planlaması ve uygulanması sırasında su güvenliğini dikkate alması önerilmektedir. Bu durum; boğulma vakalarının önlenmesi, kurtarılması ve tedavisi için acil durum planları içermelidir. Yüksek riskli ortamlarda veya büyük gruplarda, teknik kurtarma eğitimi almış personeli ve uygun kurtarma ekipmanını dahil edilmesi düşünülmelidir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt.

Özel Durumlar

Soğuk Suda Hayatta Kalma

Su ortamında karşılaşabilecek tüm durumlar için tek bir öneri yoktur. Kontrolsüz akıntılı nehirler, derin denizler, iç su yolları, arka bahçe havuzları veya buz üstündeki hareketli veya durgun sular gibi senaryolar; hastanın ve kurtarıcının beceri düzeyine, hazırlığına ve ekipmanına bağlı olarak ele alınmalıdır. Öncelik her zaman kendini kurtarma ve tehlikeli bir ortamdan kaçış üzerinedir.

Soğuk suya batma, aspirasyon ve boğulmaya neden olabilen dört aşamadan oluşur. İlk aşama, “soğuk şok tepkisi” olarak bilinir ve hırıltı ve hiper-ventilasyona yol açar. İkinci aşama “soğuk felci” olarak adlandırılır ve kaslarda zayıflık ve uyumsuzluk meydana getirir. Üçüncü aşama “hipotermi” olarak adlandırılır ve vücut sıcaklığının düşmesine neden olur. Son olarak, “kurtarma çöküşü” kurtarma sırasında veya sonrasında meydana gelebilir. Soğuk suya dayanıklılık hakkında yapılan öneriler, ideal koşullar altında soğuk suya dayanıklılıkla ilgili büyük bir literatür incelemesine dayanır ve duruma göre yorumlanmalıdır.​29​

blank
TATDoğa Güz Deniz Acilleri Eğitimi, 2021, Kaş, Antalya

Kişi suya batmasından sonra alması gereken 2 önemli karar vardır; 1. çevredeki olası hayati tehlikeleri değerlendirmek 2. güvenli alana yüzerek mi yoksa kurtarılmayı bekleyerek mi ulaşacağına karar vermektir. Kurtarılmayı beklemeyi seçen bir kişi; vücut ısısının kaybını önlemelidir. Vücut ısısını korumak için uygulanan bir pozisyon, ısı kaybını azaltan kaçış pozisyonudur. Bu pozisyon, vücudu koruyucu bir şekilde konumlandırarak ısı kaybını azaltır. (soldaki fotoğrafta örneği görülmektedir.)

Grup batmasında, ısı kaybını azaltmak ve grup moralini artırmak için bir araya gelme formasyonu önerilmiştir. Ancak, gerçek bir acil durumda zayıflamış kişilere yardım etmek için gereken çaba, ısı kaybında artışa neden olabilir.

Suya girme ve yüzme süresi, ısı kaybını en aza indirmek için sınırlı tutulmalıdır. Yalıtkanlık sağlamak ve batmamayı temin etmek için can yelekleri giyilmelidir. Mümkünse, kurtarma beklemek için ideal konum, suyun dışında veya kısmen dışında olmalıdır; bu da hipotermi başlangıcını geciktirir ve ısı kaybını azaltır. Uzun süreli soğuk suya maruz kalma, motor işlev bozukluklarına yol açabilir ve bu, ileri manevraları zorlaştırır. Bu nedenle, vücudu veya giysileri bir yüzen nesneye ip ile bağlamak veya çıkış mümkün değilse giysileri buz yüzeyine sabitlemek faydalı olabilir. Uzun süreli batış sonrasında bilişsel işlev bozuklukları da meydana gelebilir ve karar verme yeteneğini zorlaştırabilir.​30​

blank
TATDoğa Güz Deniz Acilleri Eğitimi, 2021, Kaş, Antalya

Kazazede güvenli alana yüzerek ulaşmaya karar verirse, vücudunda bazı önemli fizyolojik değişiklikler meydana gelebilir. İlk soğuk şok, saniyelerden birkaç dakikaya kadar sürebilir ve hırıltıya ve hiperventilasyona neden olabilir. Bu durum öz-kurtarma girişimlerini zorlaştırabilir. Soğuk suya batma durumunda, herhangi bir anlık yaşam tehdidi yoksa, kişi sakin kalmaya ve yavaş, derin nefes alarak nefes kontrolünü sağlamaya odaklanmalıdır. Eğer yönlerini tespit edebiliyorsa, etkili bir şekilde yüzme için 10 m’den az ve hipotermiye teslim olmadan önce 1 saate kadar bilincini koruyabilir. Tüm bu ifadeler, kişinin uygun bir can yeleği giydiği varsayımına dayanmaktadır.​31​

Sonuçlar

Boğulma, sağ kalım ve morbiditeden yokluğa kadar değişen ve bazen ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Boğulup hayatta kalan kişiler, morbidite ile veya morbidite olmaksızın geçirilmiş bir boğulma olarak tanımlanmalıdır. Hayatta kalamayanlar ise ölümcül/fatal bir boğulma geçirmiş olarak tanımlanmalıdır. Tedavinin en önemli yönü, oksijenizasyonu sağlayarak serebral hipoksiyi tersine çevirmektir. Boğulma önleme stratejileri etkili olabilir ve kapsamlı bir şekilde uygulanmalıdır.


Kaynaklar

 1. 1.
  Gregorakos L, Markou N, Psalida V, et al. Near-drowning: clinical course of lung injury in adults. Lung. 2009;187(2):93-97. doi:10.1007/s00408-008-9132-4
 2. 2.
  Rafaat K, Spear R, Kuelbs C, Parsapour K, Peterson B. Cranial computed tomographic findings in a large group of children with drowning: diagnostic, prognostic, and forensic implications. Pediatr Crit Care Med. 2008;9(6):567-572. doi:10.1097/PCC.0b013e31818c8955
 3. 3.
  Modell J, Moya F. Effects of volume of aspirated fluid during chlorinated fresh water drowning. Anesthesiology. 1966;27(5):662-672. doi:10.1097/00000542-196609000-00018
 4. 4.
  Modell J, Moya F, Newby E, Ruiz B, Showers A. The effects of fluid volume in seawater drowning. Ann Intern Med. 1967;67(1):68-80. doi:10.7326/0003-4819-67-1-68
 5. 5.
  Ender P, Dolan M. Pneumonia associated with near-drowning. Clin Infect Dis. 1997;25(4):896-907. doi:10.1086/515532
 6. 6.
  Wood C. Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. BET 1: prophylactic antibiotics in near-drowning. Emerg Med J. 2010;27(5):393-394. doi:10.1136/emj.2010.094888
 7. 7.
  van B, Bierens J, Lie R, et al. Pulmonary oedema, pneumonia and mortality in submersion victims; a retrospective study in 125 patients. Intensive Care Med. 1996;22(2):101-107. doi:10.1007/BF01720715
 8. 8.
  Foex B, Boyd R. Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. Corticosteroids in the management of near-drowning. Emerg Med J. 2001;18(6):465-466. doi:10.1136/emj.18.6.465
 9. 9.
  Topjian A, Berg R, Bierens J, et al. Brain resuscitation in the drowning victim. Neurocrit Care. 2012;17(3):441-467. doi:10.1007/s12028-012-9747-4
 10. 10.
  Callaway C, Donnino M, Fink E, et al. Part 8: Post-Cardiac Arrest Care: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132(18 Suppl 2):S465-82. doi:10.1161/CIR.0000000000000262
 11. 11.
  Kieboom J, Verkade H, Burgerhof J, et al. Outcome after resuscitation beyond 30 minutes in drowned children with cardiac arrest and hypothermia: Dutch nationwide retrospective cohort study. BMJ. 2015;350:h418. doi:10.1136/bmj.h418
 12. 12.
  Tipton M, Golden F. A proposed decision-making guide for the search, rescue and resuscitation of submersion (head under) victims based on expert opinion. Resuscitation. 2011;82(7):819-824. doi:10.1016/j.resuscitation.2011.02.021
 13. 13.
  Szpilman D. Near-drowning and drowning classification: a proposal to stratify mortality based on the analysis of 1,831 cases. Chest. 1997;112(3):660-665. doi:10.1378/chest.112.3.660
 14. 14.
  Brenner R, Taneja G, Haynie D, et al. Association between swimming lessons and drowning in childhood: a case-control study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(3):203-210. doi:10.1001/archpediatrics.2008.563
 15. 15.
  Noonan L, Howrey R, Ginsburg C. Freshwater submersion injuries in children: a retrospective review of seventy-five hospitalized patients. Pediatrics. 1996;98(3 Pt 1):368-371. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8784358
 16. 16.
  Causey A, Tilelli J, Swanson M. Predicting discharge in uncomplicated near-drowning. Am J Emerg Med. 2000;18(1):9-11. doi:10.1016/s0735-6757(00)90039-1
 17. 17.
  Shenoi R, Allahabadi S, Rubalcava D, Camp E. The Pediatric Submersion Score Predicts Children at Low Risk for Injury Following Submersions. Acad Emerg Med. 2017;24(12):1491-1500. doi:10.1111/acem.13278
 18. 18.
  Bell G, Gaitatzis A, Bell C, Johnson A, Sander J. Drowning in people with epilepsy: how great is the risk? Neurology. 2008;71(8):578-582. doi:10.1212/01.wnl.0000323813.36193.4d
 19. 19.
  Ackerman M, Tester D, Porter C, Edwards W. Molecular diagnosis of the inherited long-QT syndrome in a woman who died after near-drowning. N Engl J Med. 1999;341(15):1121-1125. doi:10.1056/NEJM199910073411504
 20. 20.
  Tester D, Kopplin L, Creighton W, Burke A, Ackerman M. Pathogenesis of unexplained drowning: new insights from a molecular autopsy. Mayo Clin Proc. 2005;80(5):596-600. doi:10.4065/80.5.596
 21. 21.
  Weiss J, American Academy of Pediatrics Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. Prevention of drowning. Pediatrics. 2010;126(1):e253-62. doi:10.1542/peds.2010-1265
 22. 22.
  Denny S, Quan L, Gilchrist J, et al. Prevention of Drowning. Pediatrics. 2019;143(5). doi:10.1542/peds.2019-0850
 23. 23.
  Mecrow T, Linnan M, Rahman A, et al. Does teaching children to swim increase exposure to water or risk-taking when in the water? Emerging evidence from Bangladesh. Inj Prev. 2015;21(3):185-188. doi:10.1136/injuryprev-2013-041053
 24. 24.
  Cummings P, Mueller B, Quan L. Association between wearing a personal floatation device and death by drowning among recreational boaters: a matched cohort analysis of United States Coast Guard data. Inj Prev. 2011;17(3):156-159. doi:10.1136/ip.2010.028688
 25. 25.
  Bugeja L, Cassell E, Brodie L, Walter S. Effectiveness of the 2005 compulsory personal flotation device (PFD) wearing regulations in reducing drowning deaths among recreational boaters in Victoria, Australia. Inj Prev. 2014;20(6):387-392. doi:10.1136/injuryprev-2014-041169
 26. 26.
  O’Connor P, O’Connor N. Causes and prevention of boating fatalities. Accid Anal Prev. 2005;37(4):689-698. doi:10.1016/j.aap.2005.03.011
 27. 27.
  Driscoll T, Harrison J, Steenkamp M. Review of the role of alcohol in drowning associated with recreational aquatic activity. Inj Prev. 2004;10(2):107-113. doi:10.1136/ip.2003.004390
 28. 28.
  Branche C, Stewart S. Lifeguard Effectiveness: A Report of the Working Group. CDC; 2001:36. Accessed 2024. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11284/cdc_11284_DS1.pdf
 29. 29.
  Golden F, Hervey G, Tipton M. Circum-rescue collapse: collapse, sometimes fatal, associated with rescue of immersion victims. J R Nav Med Serv. 1991;77(3):139-149. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1815081
 30. 30.
  Hayward J, Eckerson J, Collis M. Effect of behavioral variables on cooling rate of man in cold water. J Appl Physiol. 1975;38(6):1073-1077. doi:10.1152/jappl.1975.38.6.1073
 31. 31.
  Auerbach P. Auerbach’s Wilderness Medicine. 7th ed. Elsevier; 2017.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..