Skip to content

Çocukluk Çağı Döküntülü Hastalıkları-1

Herkese merhaba! Bu yazımın konusu başımızın belası, acillerde çokça rastladığımız, ‘Hangi hastalıkta hangi döküntü oluyordu ya?’ diye hatırlamaya çalışıp, ‘Peki şimdi bunu yatırmak gerekir mi?’ diye düşünüp arada kaldığımız çocukluk çağı döküntülü hastalıkları. Yazı serisi olarak planladığımız bu süreçte öncelikle döküntülü hastalıklara yaklaşımdan başlayacağım. Keyifli okumalar.

Döküntü, polikliniklere ve acil servislere başvuran hastalarda sık görülen bir semptomdur. Cilt lezyonları, altta yatan enfeksiyona dair tek erken ipucu olabilir, bulaşıcı bir hastalığın ayırt edici özelliği olabilir ve/veya yaşamı tehdit eden bir enfeksiyonun erken bir belirtisi olabilir. Döküntülerin ayırıcı tanısı son derece geniştir, ancak bu semptom, iyi bir anamnez ve fizik muayene yoluyla dikkatli bir klinisyene olası bir etiyoloji belirleme fırsatı sunar.

Zamanında tanı koymak, uygun olduğunda erken tedaviyi belirlemek ve gerekirse hastayı izole etmek için sistematik bir yaklaşım çok önemlidir.

Enfeksiyöz Döküntülü Hastalık Tanımı

Akut gelişen, sıklıkla sistemik enfeksiyona bağlı, genellikle ateşle ve diğer enfeksiyon semptomlarıyla birlikte olan, etkenin kendisi veya toksini ile oluşan deri ve/veya mukoza lezyonları ile karakterize hastalıktır.

Döküntülü hastalıkların şiddeti hafif seyirli bir hastalıktan (Roseola infantum), yaşamı tehdit eden ciddi bir hastalığa (meningokoksemi) kadar değişebilir. Bu nedenle hasta değerlendirilirken; öncelikle aciliyet belirlenmelidir.​1​

1- Yaşamı Tehdit Ediyor Mu?

 • Meningokoksemi
 • Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu
 • Toksik şok sendromu
 • Kawasaki hastalığı
 • Viral hemorajik ateş
 • Stevens Johnson sendromu
 • Toksik epidermal nekrolizis
 • Endokardit yaşamı tehdit eden döküntülü hastalıklardandır.

Bu hastalarda ivedilikle pediatri konsültasyonu istenmelidir. Hastanın yatışı yapılıp izolasyonu sağlanmalıdır. Temas edilen kişiler varsa koruyucu önlemler alınmalı, gerekli tanısal incelemeler yapılıp hızlıca tedavi başlanmalıdır.

2- Diğer Döküntü Nedenleri ve Ayırıcı Tanı

Döküntülü hastalıklar non-enfeksiyoz durumlarda da görülebilir.

 • İlaç reaksiyonları
 • Böcek sokmaları
 • Primer deri hastalıkları
 • Alerjik hastalıklar
 • Romatolojik hastalıklar
 • Kollajen doku hastalıkları 
 • Vaskülit sendromları
 • Kimyasal madde teması bunlardan bazılarıdır.

3-Bulaşıcılık

Enfeksiyöz döküntülü hastalık tanımına giren hastalıkların tamamına yakını bulaşıcı özelliktedir. Bu nedenle hem hastayı hem toplumu ilgilendiren bir durumdur. Çocuklarda hafif seyredebilecek enfeksiyöz hastalıklar erişkinlerde ve immün süpresif hastalarda ağır seyirli olabilir. Temas durumunda gerekli koruyucu önlemler en kısa zamanda alınmalıdır.

HASTALIKRİSKLİ DURUMSONUÇ
Kızamıkİmmunsuprese erişkinÖldürücü pnömoni
(döküntü olmayabilir)
Su çiçeğiİmmunsuprese erişkin
Gebe
Öldürücü dissemine enfeksiyon
Konjenital varisella sendromu
Kızamıkçık GebeKonjenital kızamıkçık sendromu
ParvovirüsGebe
Hemolitik anemi
İmmunsupresyon
İntrauterin ölüm, hidrops fetalis
Aplastik kriz
Kronik hipoplastik anemi
MeningokokTüm temaslılarMeningokoksemi, menenjit


Tablo-1: Temas edilen kişiler açısından riskli durumlar

Tanısal yaklaşım

Anamnez ve Fizik muayene

Doğru teşhis için ayrıntılı bir öykü ve dikkatli bir fizik muayene şarttır. Öyküde sorgulanması gerekenler şunlardır:

 • Daha önce geçirdiği hastalıklar
 • Aşılar
 • Temas öyküsü
 • İlaç kullanım öyküsü
 • Seyahat öyküsü
 • Alerji öyküsü
 • Prodromal dönem varlığı
 • Döküntü öncesi prodromal dönemdeki belirtiler
 • Döküntünün özellikleri
  • Ne zaman ve vücudun neresinden başladı?
  • Vücuda yayılımı var mı? Lokalize mi?
  • Ateşle döküntü arasında bir ilişki var mı?
  • Döküntü tipi
  • El ve ayak tabanlarının tutulması
  • Mukoza tutulumu
  • Soyulma, pullanma, pigment değişimi
 • Döküntü dışında semptom ve bulgu varlığı
 • Spesifik bulguların olması​2​

1-Geçirilen hastalıklar ve aşılanma öyküsü

 • Kalıcı bağışıklık bırakan hastalığın geçirilmesi ve aşılanma durumu teyit edilmelidir.
  • Güvenilir öykü
  • Hastane kaydı
  • Aşı kartı
 • Bazı döküntülü hastalıklar birden fazla geçirilebilir.
  • Kızıl
  • El ayak ağız hastalığı
  • Zona
  • Meningokoksemi

2-Temas öyküsünde sorgulanacaklar

 • Benzer hastalık geçirenlerle temas
 • Temas biçmi: Aynı oda, aynı ev, sınıf
 • Temastan sonra geçen süre
 • Çevrede bilinen salgın hastalık 
 • Seyahat öyküsü
 • Kene teması: Lyme hastalığı, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
 • Şüpheli cinsel ilişki: Gonokok enfeksiyonları, Sifiliz

3-İlaç kullanım öyküsü

 • İlaç döküntüleri genelde atipiktir.
 • Döküntü klasik hastalıklara benzemiyorsa ve ilaç alım öyküsü varsa düşünülmelidir.

4-Prodromal bulguların varlığı

PRODROMU OLANPRODROMU OLMAYANPRODROMU BAZEN OLAN
•Kızıl
•Kızamık
•Roseola İnfantum
•Kızamıkçık
•Suçiçeği – Zona zoster
•Eritema Enfeksiyozum (5. Hastalık)
•Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu
•Kawasaki Hastalığı
•Meningokoksemi
•Toksik Şok Sendromları 
•Enteroviral Döküntüler

Tablo-2: Hastalıkların Prodromları

HASTALIKPRODROM DÖNEMİ
Kızamık 3-4 gün önce ateş, öksürük, burun akıntısı ve konjonktivit
Roseola İnfantum3-5 gün süren yüksek ateş, huzursuzluk
Kızıl1-2 gün süren ateş, baş ağrısı, kusma, karın ağrısı 
KızamıkçıkBelirgin bir prodrom dönemi yoktur
SuçiçeğiProdrom dönemi yoktur, ya da çok kısadır
Eritema EnfeksiyozumProdrom dönemi yoktur, ya da çok kısadır
Toksik Şok SendromuProdrom olmaz veya 1 gün önce yüksek ateş, baş ağrısı, konfüzyon, kusma ve ishal 
Enteroviral ve Adenoviral EnfeksiyonlarGenellikle prodrom yoktur, nadiren döküntüden birkaç gün önce başlayan ateş olabilir
Kawasaki HastalığıDöküntü ve ateş aynı anda başlayabileceği gibi, ateş döküntüden 1-5 gün önce başlayabilir. 

Tablo-3: Hastalıkların Prodrom Dönemleri

5-Döküntünün sorgulanması gereken özellikleri

 • Tipi
 • Başlama yeri 
 • Dağılım biçimi 
 • Daha yoğun olduğu vücut bölgeleri
 • El ve ayaklarda tutulum
 • Mukoza tutulumu varlığı
 • Soyulma varlığıdır.

LEZYONTANIMLAMA
EritemDeride geniş alanı tutan ve basmakla solan kızarıklıktır.
MakülBüyüklüğü 1 cm’i geçmeyen deri yüzeyinde olan ve basmakla solan kızarıklıklardır. 
PapülÇapı 1 cm’den, yüksekliği 0,5 cm’den küçük kabarıklıktır. 
Vezikül
Bül
Püstül
Çapı 1 cm’den küçük içi berrak sıvı ile dolu kesecik şeklindeki kabartılardır.
Çapı 1 cm’den büyük ise bül adını alır.
İçindeki sıvının bulanıklaşması durumunda püstül olarak tanımlanır. 
PurpuraCilt altına olan kanamanın oluşturduğu, basmakla solmayan döküntüdür, 5 mm’den küçük olanlarına peteşi, büyük olanlarına ekimoz adı verilir.
NodülCilt altı dokusunu da tutan, derin yerleşimli, genellikle 1 cm’den büyük, yuvarlak ve sert şişliklerdir.  
Üzerindeki deride kızarıklık, hassasiyet varsa ‘Eritema Nodozum’ adı verilir.

Tablo-4: Döküntü Tipleri ve Özellikleri
blank
Şekil-1: Lezyonların Özellikleri

6-Spesifik bulguların olması ve bazı bulguların döküntüye eşlik etmesi

HASTALIKTANITICI BULGULAR
Kızamık Tipik prodrom , Koplik lekesi , konjonktivit, rinit, krup biçiminde öksürük
Kızıl Eksüdatif/kriptik tonsillit, pastia çizgileri, beyaz ve kırmızı çilek dili, iyileşme döneminde pullanma ve soyulma
Beşinci HastalıkTokatlanmış yüz görünümü, uzun süreli kaybolup tekrar beliren makülopapüler döküntü, artrit
Altıncı Hastalık3-5 gün süren yüksek ateşin ardından döküntü ve ateşin aniden düşmesi, döküntülerin sıklıkla 6-24 saat içinde kaybolması
Kızamıkçık Kulak arkasında ve suboksipital LAP
MeningokoksemiGenel durum bozukluğu ile birlikte peteşiyal döküntü +/- meningeal irritasyon bulgusu
Dissemine Gonokok EnfeksiyonuDizüri, eklem ağrısı, şüpheli cinsel temas
Stafilokoksik Haşlanmış Deri SendromuPeroral kızarıklık ve fissürler, ağız mukozasının tutulmaması, Nikolski fenomeni
Enfeksiyoz MononükleozisEksüdatif/kriptik tonsillit, Aminopenisilin kullanımı sırasında döküntübilateral simetrik servikal LAP, hepatosplenomegali
KawasakiKoroner arter tutulumu, vezikül-bül dışında her türlü döküntü görülebilir.
Kırım Kongo Kanamalı AteşiKene ısırma öyküsü

Tablo-5: Hastalıkların Yönlendirici Bulguları

Özetle

Toksik görünen ve hemodinamik olarak unstabil döküntülü çocuklarda, ayırıcı tanının net yapılamadığı, döküntülerin basmakla solmadığı, sistemik semptomların eşlik ettiği, döküntünün uzun sürdüğü, soyulmanın eşlik ettiği ve epidemiyolojik önemi nedeniyle; kızamık, kızamıkçık gibi viral döküntüleri olan çocuk hastalarda mutlaka pediatri konsültasyonu istenmelidir.

Döküntü ve ayırıcı tanıları pediatrinin sık görülen ve önemli konularındandır. Çocuklarda viral döküntülü hastalıklar çoğu kez kendisini sınırlandıran, tedavisiz de düzelebilen akut enfeksiyon hastalıklarından oluşur. Fakat meningokoksemi başta olmak üzere bakteriyel sepsis gibi hayati risk taşıyan vakalarda da benzer döküntüler olabilir. Bu yüzden iyi bir anamnez ve dikkatli fizik muayene olmazsa olmazdır.​3​ Döküntülü hastalık örneklerinden daha detaylı bahsedeceğim bir sonraki yazımda görüşmek üzere!


Kaynakça

 1. 1.
  Tanrıverdi MH. Çocukluk Çağı Döküntülü Hastalıklarına Yaklaşım. Konuralp Medical Journal. 2010;2(2):18-21.
 2. 2.
  Muzumdar S, Rothe M, Grant-Kels J. The rash with maculopapules and fever in children. Clin Dermatol. 2019;37(2):119-128. doi:10.1016/j.clindermatol.2018.12.005
 3. 3.
  VARKAL MA, YILDIZ İ, ÜNÜVAR E. ÇOCUKLARDA ATEŞLİ DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR. İst Tıp Fak D. Published online May 18, 2015:23. doi:10.18017/iuitfd.d.13056441.2015.78/1.23-32

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..