Skip to content

Dilate Kardiyomiyopati

Özet

 • Dilate kardiyomiyopati (DKMP), ventriküler dilatasyon ve global miyokardiyal disfonksiyon ile karakterize bir miyokardiyal hastalıktır (ejeksiyon fraksiyonu < %40).
 • Hastalar genellikle biventriküler yetmezlik semptomları, ör. yorgunluk, dispne, bilek ödemi, ile başvurur.
 • İlerleyici kardiyojenik şok ya da ventriküler disritmilere bağlı yüksek mortaliteye sahiptir (2 yıllık sağ kalım = %50) (ani kardiyak ölüm).

Nedenleri

İskemik ve iskemik olmayan olarak ikiye ayrılabilir.

İskemik

 • Dilate kardiyomiyopati genellikle masif anterior MI’ı takiben geniş miyokardiyal nekroza ve kontraktilite kaybına bağlı ortaya çıkar.

İskemik olmayan

 • Vakaların çoğu idiyopatiktir.
 • %25’e varan oranda ise aileseldir (öncelikle otozomal dominant, bazı tipleri X-bağımlı).

Vakaların küçük bir bölümü ise aşağıdakilere bağlı gelişebilmektedir:

 • Viral miyokardit (koksaki B / adenovirus)
 • Alkolizm
 • Toksinler (ör. doksorubisin)
 • Otoimmun hastalık
 • Gebelik (peripartum kardiyomiyopati)

Elektrokardiyografik Özellikler

 • EKG genellikle anormal olmasına karşın, DKMP’ye özel bir EKG özelliği yoktur.
 • En yaygın EKG anormallikleri atriyal ve ventriküler hipertofidir – tipik olarak sol taraflı değişiklikler görülür ancak biatriyal veya biventriküler hipertrofi bulguları da olabilir.
 • Ventriküler iletim gecikmesi (ör. sol dal bloğu) kardiyak dilatasyona bağlıdır.
 • Yaygın miyokard fibrozu, özellikle ekstremite derivasyonlarında, QRS kompleksinin voltajında azalmaya neden olabilir. V4-6’da hipertrofi bulguları, ekstremite derivasyonlarında düşük voltaj ve QRS voltajları arasında tutarsızlık olabilir.
 • Anormal Q dalgaları en sık V1’den V4’e kadar olan derivasyonlarda görülür, miyokardiyal infarktüsü taklit edebilir (“yalancı infarkt” paterni).

DKMP’de EKG anormallikleri

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

İskemik dilate kardiyomyopati:

 • V1-4’te dominant S dalgası ile birlikte belirgin sol ventrikül hipertrofisi (V2’de S dalgası > 35 mm).
 • Sağ aks sapması, ilişkili sağ ventriküler hipertrofisini akla getirmektedir (biventriküler genişleme).
 • Sol atriyal genişleme bulguları mevcuttur (V1’de P dalgasının son kısmın derin, geniş).
 • II. derivasyonda sağ atriyal genişlemeyi düşündüren sivri P dalgaları(yüksekliği 2,5 mm’yi geçmez).

Bu hastada ekokardiyografide ciddi konjestif kalp yetmezliği ile birlikte dört boşluk dilatasyonu mevcuttu (kalp nakli beklemekte).  

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

İdiopatik dilate kardiyomiyopati:

 • Sol ventriküler hipertrofiyi gösteren derivasyonlarda dominant R dalgası, prekordiyal voltajlarda artış ve sol ventrikül gerilme paterni (I, II, V6).
 • V1’de, ayrıca, P dalgasının başlangıç bölgesinde sivri P dalgasını (sağ atriyal genişleme) derin negatif terminal bölgenin (sol atriyal genişleme) takip ettiği, biatriyal genişleme kanıtı mevcuttur.
 • Sağ ventriküler hipertrofi değişiklikleri sol ventrikül baskınlığı dolayısıyla maskelenmiştir; buna rağmen, bu hastada ekokardiyografide dört boşluk dilatasyonu mevcuttur.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Dilate kardiyomiyopati:

 • V5-6’da repolarizasyon anormalliği (sol ventrikül gerilme patterni) ile birlikte belirgin sol ventrikül hipertrofisi mevcuttur.
 • Sol ventrikül dilatasyonu, sol dal bloğunu taklit eden interventriküler iletim gecikmesi meydana getirir – buna rağmen, morfoloji tipik olmadığından ve V5-6’da küçük Q dalgaları mevcut olduğundan bu bir sol dal bloğu değildir (V6’da Q dalga varlığı sol dal bloğunu ekarte ettirir).
 • Sol atriyal genişlemeye ait birkaç bulgu mevcuttur – P dalga aksının sola sapması (P dalgaları I ve aVL’de pozitif, III ve aVF’de ters) ve V1’de P dalgası son bölgesinin uzaması.
 • Sol ventrikül hipertrofisi varlığında sağ aks sapması biventriküler genişleme olasılığını düşündürmektedir.
 • Yaygın aşağı bakan ST çökmesi sol ventrikül hipertrofisine (= “uygun diskordans”) veya digoksin etkisine (konjestif kalp yetmezliğinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç) bağlı olabilir.

Örnek 4

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Dilate kardiyomiyopati:

 • Sol dal bloğu ile birlikte atriyal fibrilasyon DKMP’de görülen bir diğer yaygın EKG paternidir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Edhouse J, Thakur RK, Khalil JM. ABC of clinical electrocardiography. Conditions affecting the left side of the heart. BMJ. 2002 May 25;324(7348):1264-7. Review. PubMed PMID: 12028984; PubMed Central PMCID: PMC1123219

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

1 Yorum


blank
Ara
Yükleniyor..