Skip to content

Sol Ventriküler Anevrizma

Reklam

Akut miyokard infarktını takiben persistan ST elevasyonu.

 

Özet

 • Akut STEMI’yi takiben 2 haftanın üzerinde bir süreçte, Q dalgaları devam ederken ve T dalgaları genellikle düzleşir veya ters dönerken ST segmentleri izoelektrik hatta doğru yer değiştirir.
 • Bunun yanında, anterior STEMI’li hastaların %60’ında ve inferior STEMI’li hastaların %10’unda bir miktar ST elevasyonu kalır.
 • Mekanizmanın akut MI’ı takiben inkomplet reperfüzyon ve transmural skar oluşumu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
 • Bu EKG patterni ekokardiyografide ventrikül duvarının paradoksal haraketi ile birliktedir (ventriküler anevrizma).

Sol Ventriküler Anevrizma EKG Kriterleri

 • ST elevasyonu akut miyokard infarktını takiben > 2 hafta sonra görülür.
 • En yaygın olarak prekordiyal derivasyonlarda görülür.
 • Konkav veya konveks morfolojide görülebilir.
 • Genellikle düzgün şekilli Q veya QS dalgaları ile birliktelik gösterir.
 • T dalhaları QRS kompleksi ile karşılaştırıldığında göreceli olarak daha düşük amplitüde sahiptir (akut STEMI’deki hiperakut T dalgalarından farklı olarak).
Tipik sol ventrikül anevrizması morfolojisi. Şekil Edhouse, Brady ve Morris'ten (2002) alınmıştır. Kaynağa gitmek için şekle tıklayınız.
Tipik sol ventrikül anevrizması morfolojisi. Şekil Edhouse, Brady ve Morris’ten (2002) alınmıştır.

Persistan anterior ST elevasyonu (STEMI’den > 2 hafta sonra) artı patolojik Q dalgaları ventriküler anevrizma tanısı için %38 duyarlılık ve %84 özgüllüğe sahiptir.

Klinik Önemi

Ventriküler anevrizmalar hastalarda şu risklerde artışa öncülük eder:

 • Ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölüm (miyokardiyal skar dokusu aritmojeniktir).
 • Konjestif kalp yetmezliği.
 • Mural trombüs ve eş zamanlı emboli.

Nedenleri

Aşağıdaki durumlar sol ventriküler anevrizmaya neden olabilir:

 • Akut miyokard infarktüsü (açık ara en yaygın).
 • Kardiyomiyopati.
 • Kardiyak enfeksiyon.
 • Konjenital anomaliler.

Akut STEMI’den Ayırım

Göğüs ağrısı ile başvuran ve EKG’sinde ST elevasyonu olan hastalarda sol ventriküler anevrizma (“eski MI”) ve akut STEMI ayrımını yapabilmek yaşamsal öneme sahiptir.

Sol ventriküler anevrizma lehine olan faktörler

 • Önceki EKG’ler (eğer mevcutsa) ile aynı EKG.
 • Dinamik ST segment değişikliği yokluğu.
 • Resiprokal ST depresyonu yokluğu.
 • Düzgün şekilli Q dalgaları.

Akut STEMI lehine olan faktörler

 • Önceki EKG’ler ile karşılaştırıldığında yeni ST değişiklikleri.
 • Dinamik – progresif EKG değişiklikleri – seri EKG takiplerinde ST elevasyonu derecesi artar.
 • Resiprokal ST depresyonu.
 • Yüksek klinik STEMI şüphesi – devam eden iskemik göğüs ağrısı, toksik görünümlü hasta (ör. solgun, terli), hemodinamik instabilite.

Diğer ayırıcı özellikler

T dalgasının QRS kompleksine oranı sol ventrikül anevrizması ve akut STEMI’yi birbirinden ayırmak için ek bir yöntem olarak önerilmektedir:

 • Tüm prekordiyal derivasyonlarda < 0.36 T dalga / QRS oranı sol ventrikül anevrizması lehinedir.
 • Herhangi bir prekordiyal derivasyonda > 0.36 T dalga/QRS oranı anterior STEMI lehinedir.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Anterior sol ventriküler anevrizma:

 • V1-3’te derin Q dalgaları ve T dalga inversiyonu ile birliktelik gösteren minimal ST elevasyonu.
 • Bu bir geçirilmiş anteroseptal STEMI’ye bağlı sol ventriküler anevrizmadır.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Dr Smith’s ECG blog’dan alınmıştır. Kaynağa gitmek için resme tıklayınız.

İnferior sol ventriküler anevrizma:

 • Devam eden ST elevasyonu ile birlikte eski inferior STEMI (sol ventriküler anevrizma morfolojisi).

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Edhouse J, Brady WJ, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Acute myocardial infarction-Part II. BMJ. 2002 Apr 20;324(7343):963-6. Review. PubMed PMID: 11964344; PubMed Central PMCID: PMC1122906Full text.
 • Phibbs BP. Advanced ECG: Boards and Beyond (second edition). Elsevier 2006.
 • Smith SW. T/QRS ratio best distinguishes ventricular aneurysm from anterior myocardial infarction. Am J Emerg Med. 2005 May;23(3):279-87. PubMed PMID: 15915398.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.

LITFL

3 Yorumlar

 1. Örnek 2’de total RCA oklüzyonu sonrası oluşan ST segment elevasyonları mevcut (DII,III ve aVF’de). Reperfüzyon sağlanmış olsa da sağ ventrikülün bir kısmı nekroze olmuş ve anevrizma gelişmiş. Prekordiyal derivasyonlardaki 1 mm ST elevasyonuyla beraber geliştiği için mi sol ventriküler anevrizma denildi ? Aksi takdirde sağ ventriküler anevrizma olması gerekmez mi ? Bilgi verirseniz çok sevinirim. Yanılıyorsam doğrusunu bilmek istiyorum.

  • dr bey gözünüzden kaçan bir ayrıntı: 2-3-avf st elevasyonu yani inferior MI , sol ventrikulun inferior duvarını ilgilendiren enfarktüstür. sağ ventrikül MI inferior MI ların bir kısmında görülmekle birlikte , tanı konulması için sağ prekordiyal ekg çekilmesi gerektirmektedir. standart ekg ile sağ ventrikül MI tanısı koymak pek mümkün değildir.


blank
Yükleniyor..