Skip to content

Yanlış toprakta açan çiçek: Endometriozis

Eski Yunancada endo “iç”, metra “rahim” ve osis “anormal durum veya eylem , hastalık” kelimelerinden türetilen bir kelimedir endometriozis.​1​

Endometriozis isim babası John A. Sampson’dır.​2​ Sampson bu tanımı yumurtalık endometriomaları hakkındaki makalesinden yedi yıl sonra bulmuştur.​3​

Giriş

Tanım olarak Endometriozis ya da halk arasında geçen adı ile çikolata kisti; rahim dışında (çoğunlukla pelvik boşlukta) fonksiyonel endometriyal benzeri dokunun varlığı anlamına gelmektedir. Lezyonlar tipik olarak pelviste lokalizedir ancak bazen karın boşluğunda, bağırsaklar ve diyafram dahil olmak üzere birden fazla bölgede oluşabilir. Endometriozis sık görülen ve iyi huylu bir süreçtir; ama, ektopik doku ve akabinde oluşan inflamasyon; dismenore, disparoni, kronik ağrı ve kısırlığa kadar bir çok duruma sebep olabilir. Semptomlar tutulum yerine göre değişkenlik gösterebilirler. Endometriozis, kadınları her dönemde etkileyebilen (menarş öncesi, üreme ve menopoz sonrası hormonal evrelerinde) östrojene bağımlı, iyi huylu, inflamatuar bir hastalıktır.​4–7​

Tarihsel süreç

İlk zamanlarda peritoneal, ekstraperitoneal (örn. skar) ve derin infiltre endometriozis, ovaryan endometrioma ve adenomyozis “‘adenomyom“‘ adı altında bir araya toplanmış ve hepsi bir arada değerlendirilmiştir; ​8​ adenomiyoz ve endometriozis ancak 1920’lerde ayrı hastalıklar olarak değerlendirilmiştir.​7,9​ Endometriozis tanımlanmasında üç mihenk taşı vardır; bunlar, endometriozis ve/veya adenomyoz varlığına atfedilebilecek semptomların tanımı; lezyonların mikroskobik değerlendirmesi ve tipik (hemorajik) ve ince lezyonların keşfi ile laparotomi/laparoskopik değerlendirmedir.​10​

blank
Endometriozis tanımı almadan önce
CULLEN, T. S. (1920). THE DISTRIBUTION OF ADENOMYOMAS CONTAINING UTERINE MUCOSA.​7​

Klinik Özellikler

Endometriozis Semptomları

Endometriozis en sık doğurgan çağda izlense de, menarş öncesi ve menapoz sonrası dönemlerde de bildirilmiştir.​4,5,7​ En sık izlenen semptomlar kronik karın, özellikle alt karın ağrısı, dismenore, disparoni ve ağır olgularda kısırlık olarak bildirilmiştir. ​11,12​ Nadir olarak sırt/bel ağrısı, kronik yorgunluk, anormal vajinal kanama, bağırsak ve mesane semptomları izlenebilir.​11,13,14​ Torasik endometriozis tutulumu olan kişilerde hemoptizi ya da göğüs ağrısı gibi semptomlar da karşımıza çıkabilir.​15​ Bunun dışında bazı bireylerde endometriozis asemtomatik olabilir, ve rastlantısal tanı alabilir.​16​ Özetle semptom; eğer varsa, tamamen endometriozisin tutulduğu bölgeye spesifiktir.

Fizik Muayene

Fizik muayene bulguları da endometriozisin bulunduğu yer veya büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. İlk olarak vajinal muayenenin ağrılı olması, ele gelen kitle ya da serviksin lateral yerleşimi bizi şüphelendirecek bulgular arasındadır.​17​ ​18​ Buna ilaveten, yüzeyel yerleşimliler muayene sırasında da izlenebilir.

blank
Blausen.com staff (2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014”​19​

Endometriozis Laboratuvar Bulguları

Her ne kadar endometriozis için kesin tanı olarak kullanılan bir laboratuvar testi olmasa da; serum kanser antijeni (CA) 125 sık kullanılan testlerdendir. Ancak CA 125’in endometriozis olan bireylerde yükselmesi (>35 ünite/mL) dışında , özellikle over kanseri gibi jinekolojik ve bazı jinekolojik olmayan (meme,pankreas,karaciğer gibi) malignitelerde yükselebileceği; hatta gebelik, menstrüasyon, fonksiyonel yumurtalık kistleri, over hiperstimulasyonu gibi bir çok benign durumda da yükselebileceği unutulmamalıdır.​20–22​

Görüntüleme Yöntemleri

Ultrason, özellikle transvajinal US, düşük maliyetli olması ve daha ulaşılabilir olması nedeniyle en sık kullanılan tanı aracı olsa da; özgüllük ve duyarlılığı MR’a göre daha uygulayan kişiye bağlıdır. Ayrca, torakal yerleşimli endometriozis, bilgisayarlı tomografide de izlenebilir.​23,24​ Özellikle adet kanaması sırasında çekilen MR’ın duyarlılığı yüksektir.​24​

blank
Pulmoner endometriozis, 34 yaşında kadın: HRCT aksiyal görüntüleri,(yüksek çözünürlüklü, kontrastsız) posterior segment sağ üst lobda buzlu cam atenüasyonunu ok ile gösteriliyor , başka bir fokal buzlu cam atenüasyonunu sağ üst lobun ön segmentinde kalın ok ile gösteriliyor.​25​

Tanı

Endometriozis kesin tanısı ameliyat sırasında (tipik olarak laparoskopi ile)​26​ biyopsi yapılan bir lezyonun histolojik değerlendirmesi ile teşhis edilir olsa da​27​; semptom, fizik muayene ve görüntülemeye dayanarak varsayımsal tanı ile başlanan oral kontraseptifler ve progestinler gibi düşük riskli ve düşük maliyetli müdahaleler, hem hekimler hem de hastalar tarafından daha fazla rağbet görmeye başlamıştır. Bu şekilde invaziv olmayan, daha düşük riskli ve tedaviyi geciktirmeyen bir prosedür popüler hale gelmiştir.​28​

Cerrahi eksplorasyon için tipik endikasyonlar:​29​

 1. Şiddetli ağrı veya fonksiyon sınırlayan diğer semptomların varlığı
 2. Medikal tedaviye yanıt vermeyen inatçı pelvik ağrı 
 3. Semptomatik yumurtalık kistleri, rektovajinal nodüller veya mesane lezyonları gibi anatomik anormallikler

Tedavi

Medikal tedavi seçenekleri arasında NSAİ ilaçlar, hormonal kontraseptifler, gonadotropin salgılayan hormon (GnRH) analogları veya aromataz inhibitörleri yer alır. Ancak bir tedaviyi ya da kombinasyonunu bir diğerine göre üstün tutan veri bulunmadığından, tedavi seçimi bireyselleştirilmelidir. Her endometriozis hastasının şikayeti, beklentisi, yaşı, yumurta rezervi, çocuk isteme durumu, ağrı şiddeti, ilaç yan etkileri, tedavi etkinliği, kontraseptif ihtiyaçları vs aynı olmadığından, buna bağlı olarak endometriozis hastalığında tedavi mutlaka hastayla ortak karar verilmeli ve bireyselleştirilmelidir. 

Hafif ve Orta Semptomlar

Hafif veya orta derecede ağrısı olan hastalarda nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve oral kontraseptifler düşünülebilir. Ancak gebelik planlayan hastalarda sadece COX-2 inhibitörleri ( selekoksib , rofekoksib ve valdekoksib) dışındaki NSAI’lar verilmelidir.​30,31​ Östrojen tedavisi kullanamayan veya kullanmak istemeyen hastalarda,  NSAI’lara ek olarak progestin içeren haplar önerilebilir. Karşılaştırmak gerekirse bu tedavilerde herhangi birinin diğerine üstünlüğü kanıtlanmamıştır. Bununla beraber bu tedaviler birinci basamak olarak bir çok otorite tarafıdan uygulansa da; gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) analoğu ilaçlar da başlangıç ​​tedavisi olarak tercih edilebilir. ​32,33​

Ağır Semptomlar

Şiddetli semptomları olan, ağrı nedeniyle günlük yaşamına devam edemeyen hastalarda, bahsedilen tedavilere yanıt vermeyen semptomları olan veya tekrarlayan semptomlarda, tanı ve tedavi için geri hormon tedavisi veya laparoskopi ile GnRH analoğu denemesi önerilir. 

Tüm tedavi seçenekleri uygulandığı halde, buna rağmen sonuçsuz kalındığında ise cerrahi eksizyon düşünülmelidir. Burada cerrahi hastanı doğurganlık dönemi gözönünde bulundurularak konservatif ya da agresif bir girişim düşünülebilir.​34​

Tamamlayıcı Tedaviler

Sınırlı veri olmakla birlikte, yine de bazı çalışmalar akupunktur​35,36​ ve diyet değişikliği​37​ ile ağrı kontrolü sağlandığını bildirmiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı popülasyonların ve çalışmaların kısıtlılığı bize etkili bir sonuç vermemiştir. Ayrıca bu çalışmalarda önleyici ya da tedavi edici etkinin olduğu sonucuna ulaşılmamıştır.

Acil Serviste Endometriozis

Bu hastalar çoğunlukla birden fazla acil servis başvurusu olan hastalardır. Özellikle acil servisin kaotik ve kalabalık ortamında dismenore olarak değerlendirilmeleri ve uygulanan NSAI ilaçlar ile rahatlamaları tanı almalarını yıllarca geciktirebilir. Yeni adet görmeye başlayan kızlarda her adette giderek artan ağrı, ya da yıllarca ağrısız geçen dönemlerden sonra yeni başlayan ağrı akla endometriozisi getirmelidir. Ek olarak hastalığın tutulduğu bölgeye göre semptomlarının değişebileceği de akılda tutulmalıdır. Buradan hareketle bu hastalar mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına yönlendirilmelidir.

blank
Event postponed until further notice – Interrogating “A Woman’s Curse” – What Endometriosis Tells Us About Politics and Society​38​

Sonuç

Endometriozis her ne kadar başlı başına bir acil olarak görülmese de, rüptür başta olmak üzere peritonit, bağırsak ya da üriner sistem patolojileri, anormal tutulum göstermesi sonucunda akciğer patolojileri acil durum müdahalesi gerektirebilir. Dolayısıyla endometriozis sadece hastanın yaşam kalitesini, doğurganlığını ya da cinsel hayatını etkileyen basit bir durum olarak değerlendirilmemeli; olası acil müdahalelerin önüne geçmek için mutlaka hasta yönlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir.


Kaynaklar

 1. 1.
  Tsamantioti ES, Mahdy H. Endometriosis. NIH National Library of Medicine. Published September 6, 2022. Accessed January 31, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567777/
 2. 2.
  Sampson J. Metastatic or Embolic Endometriosis, due to the Menstrual Dissemination of Endometrial Tissue into the Venous Circulation. Am J Pathol. 1927;3(2):93-110.43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19969738
 3. 3.
  Brosens I, Benagiano G. Endometriosis, a modern syndrome. Indian J Med Res. 2011;133(6):581-593. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21727656
 4. 4.
  Nezhat F, Datta M, Hanson V, Pejovic T, Nezhat C, Nezhat C. The relationship of endometriosis and ovarian malignancy: a review. Fertil Steril. 2008;90(5):1559-1570. doi:10.1016/j.fertnstert.2008.08.007
 5. 5.
  Viganò P, Parazzini F, Somigliana E, Vercellini P. Endometriosis: epidemiology and aetiological factors. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004;18(2):177-200. doi:10.1016/j.bpobgyn.2004.01.007
 6. 6.
  Missmer S, Hankinson S, Spiegelman D, Barbieri R, Marshall L, Hunter D. Incidence of laparoscopically confirmed endometriosis by demographic, anthropometric, and lifestyle factors. Am J Epidemiol. 2004;160(8):784-796. doi:10.1093/aje/kwh275
 7. 7.
  CULLEN TS. THE DISTRIBUTION OF ADENOMYOMAS CONTAINING UTERINE MUCOSA. Arch Surg. Published online September 1, 1920:215. doi:10.1001/archsurg.1920.01110020002001
 8. 8.
  Benagiano G, Brosens I. Who identified endometriosis? Fertil Steril. 2011;95(1):13-16. doi:10.1016/j.fertnstert.2010.06.027
 9. 9.
  Tafazoli F, Reinhold C. Uterine adenomyosis: Current concepts in imaging. Seminars in Ultrasound, CT and MRI. Published online August 1999:267-277. doi:10.1016/s0887-2171(99)90072-0
 10. 10.
  Benagiano G, Brosens I, Lippi D. The History of Endometriosis. Gynecol Obstet Invest. Published online 2014:1-9. doi:10.1159/000358919
 11. 11.
  Sinaii N, Plumb K, Cotton L, et al. Differences in characteristics among 1,000 women with endometriosis based on extent of disease. Fertil Steril. 2008;89(3):538-545. doi:10.1016/j.fertnstert.2007.03.069
 12. 12.
  Ballard K, Seaman H, de V, Wright J. Can symptomatology help in the diagnosis of endometriosis? Findings from a national case-control study–Part 1. BJOG. 2008;115(11):1382-1391. doi:10.1111/j.1471-0528.2008.01878.x
 13. 13.
  Vercellini P, Viganò P, Somigliana E, Fedele L. Endometriosis: pathogenesis and treatment. Nat Rev Endocrinol. 2014;10(5):261-275. doi:10.1038/nrendo.2013.255
 14. 14.
  Engemise S, Gordon C, Konje J. Endometriosis. BMJ. 2010;340:c2168. doi:10.1136/bmj.c2168
 15. 15.
  Hwang S, Lee C, Lee B, Park J. Clinical features of thoracic endometriosis: A single center analysis. Obstet Gynecol Sci. 2015;58(3):223-231. doi:10.5468/ogs.2015.58.3.223
 16. 16.
  Practice bulletin no. 114: management of endometriosis. Obstet Gynecol. 2010;116(1):223-236. doi:10.1097/AOG.0b013e3181e8b073
 17. 17.
  Hickey M, Ballard K, Farquhar C. Endometriosis. BMJ. 2014;348:g1752. doi:10.1136/bmj.g1752
 18. 18.
  Vercellini P, Trespidi L, De G, Cortesi I, Parazzini F, Crosignani P. Endometriosis and pelvic pain: relation to disease stage and localization. Fertil Steril. 1996;65(2):299-304. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8566252
 19. 19.
  Medical gallery of Blausen Medical 2014. Wiki J Med. Published online 2014. doi:10.15347/wjm/2014.010
 20. 20.
  Cheng Y, Wang S, Chou C. Serum CA-125 in preoperative patients at high risk for endometriosis. Obstet Gynecol. 2002;99(3):375-380. doi:10.1016/s0029-7844(01)01731-8
 21. 21.
 22. 23.
  Rousset P, Gregory J, Rousset-Jablonski C, et al. MR diagnosis of diaphragmatic endometriosis. Eur Radiol. 2016;26(11):3968-3977. doi:10.1007/s00330-016-4226-5
 23. 24.
  Rousset P, Rousset-Jablonski C, Alifano M, Mansuet-Lupo A, Buy J, Revel M. Thoracic endometriosis syndrome: CT and MRI features. Clin Radiol. 2014;69(3):323-330. doi:10.1016/j.crad.2013.10.014
 24. 25.
  Chatra PS. Thoracic endometriosis: a case report. Radiology Case. Published online January 19, 2012. doi:10.3941/jrcr.v6i1.614
 25. 26.
  Duffy J, Arambage K, Correa F, et al. Laparoscopic surgery for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(4):CD011031. doi:10.1002/14651858.CD011031.pub2
 26. 27.
  Revised American Society for Reproductive Medicine classification of endometriosis: 1996. Fertil Steril. 1997;67(5):817-821. doi:10.1016/s0015-0282(97)81391-x
 27. 28.
  Agarwal S, Chapron C, Giudice L, et al. Clinical diagnosis of endometriosis: a call to action. Am J Obstet Gynecol. 2019;220(4):354.e1-354.e12. doi:10.1016/j.ajog.2018.12.039
 28. 29.
  Dunselman G, Vermeulen N, Becker C, et al. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod. 2014;29(3):400-412. doi:10.1093/humrep/det457
 29. 30.
  Pall M, Fridén B, Brännström M. Induction of delayed follicular rupture in the human by the selective COX-2 inhibitor rofecoxib: a randomized double-blind study. Hum Reprod. 2001;16(7):1323-1328. doi:10.1093/humrep/16.7.1323
 30. 31.
  Duffy D, VandeVoort C. Maturation and fertilization of nonhuman primate oocytes are compromised by oral administration of a cyclooxygenase-2 inhibitor. Fertil Steril. 2011;95(4):1256-1260. doi:10.1016/j.fertnstert.2010.12.048
 31. 32.
  Mäkäräinen L, Rönnberg L, Kauppila A. Medroxyprogesterone acetate supplementation diminishes the hypoestrogenic side effects of gonadotropin-releasing hormone agonist without changing its efficacy in endometriosis. Fertil Steril. 1996;65(1):29-34. doi:10.1016/s0015-0282(16)58023-6
 32. 33.
  Bergqvist A, Jacobson J, Harris S. A double-blind randomized study of the treatment of endometriosis with nafarelin or nafarelin plus norethisterone. Gynecol Endocrinol. 1997;11(3):187-194. doi:10.3109/09513599709152533
 33. 34.
  Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Treatment of pelvic pain associated with endometriosis: a committee opinion. Fertil Steril. 2014;101(4):927-935. doi:10.1016/j.fertnstert.2014.02.012
 34. 35.
  Zhu X, Hamilton K, McNicol E. Acupuncture for pain in endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(9):CD007864. doi:10.1002/14651858.CD007864.pub2
 35. 36.
  Xiang D, Situ Y, Liang X, Cheng L, Zhang G. Ear acupuncture therapy for 37 cases of dysmenorrhea due to endometriosis. J Tradit Chin Med. 2002;22(4):282-285. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16579094
 36. 37.
  Parazzini F, Chiaffarino F, Surace M, et al. Selected food intake and risk of endometriosis. Hum Reprod. 2004;19(8):1755-1759. doi:10.1093/humrep/deh395
 37. 38.
  Birmingham City University U. Event postponed until further notice – Interrogating “A Woman’s Curse” – What Endometriosis Tells Us About Politics and Society. Birmingham City University. Published 2020. Accessed 2023. https://www.birmingham.ac.uk/schools/social-policy/departments/health-services-management-centre/events/2020/what-endometriosis-tells-us-about-politics-and-society.aspx

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..