Skip to content

Prematür Atriyal Kompleks (PAC)

Atriyal Ektopik Vuru, Prematür Atriyal Kompleks (PAC), Atriyal ektopi, Atriyal Ekstrasistol, Atriyal prematür vuru, Atriyal prematür depolarizasyon olarak da bilinir.

Atriyum içerisindeki ektopik bir odaktan kaynaklanan prematür vuru.

Ektopik Vuruların Kaynağı

 • İletim sisteminin içerisindeki pacemaker hücrelerin spontan depolarizasyon oluşturabilme yeteneği vardır.
 • Depolarizasyon hızı, tepeden aşağıya doğru azalır: sinoatrial düğümde en hızlı, ventriküller içerisinde en yavaştır.
 • Ek pacemakerlardan çıkan ektopik impulslar normalde yukarısındaki daha hızlı impulslar tarafından baskılanır.
 • Bununla birlikte, eğer ektopik odak yeterince erken – bir sonraki sinüs impulsının ulaşmasından önce – depolarize olursa, prematür bir kontraksiyon üretmek üzere ventriküllerden kaçak vuru ortaya çıkabilir.
 • Prematür kontraksiyonlar (“ektopik”) orijinlerine göre sınıflandırılırlar: atrial (PAC), nodal (PJC) ya da ventriküler (PVC).

cardiac-conduction-system

Atriyal Ektopik Atımlar 

 • Atrium içerisinde bulunan ektopik pacemaker dokudan kaynaklanır.
 • Genellikle normal bir QRS kompleksinin takip ettiği, anormal P dalgası mevcuttur.

Elektrokardiyografik Özellikler

Prematür atriyal komplekslerin özellikleri şunlardır:

 • QRS kompleksinin takip ettiği, anormal (sinus dışı) bir P dalgası.
 • P dalgaları tipik olarak sinus P dalgalarından farklı bir morfolojiye ve aksa sahiptir.
 • Anormal P dalgası kendisinden önce gelen T dalgasının içerisinde gizlenerek sivri veya deve hörgücü şeklinde görünüm ortaya çıkartabilir – görülmediği takdirde PAC, PJC ile karışabilir.
 • AV düğüm yakınından kaynaklanan prematür atrial depolarizasyonlar atriumu retrograd olarak aktive ederek, daha kısa ( >120 ms) bir PR mesafesi ile ters P dalgası meydana getirir (PR mesafesi < 120 ms ise PJC olarak sınıflandırılır).
 • Sinoatrial düğüme ulaşan prematür erken depolarizasyonlar SA düğümün ilk durumuna gelmesine neden olarak depolarize edebilir – bu durum, bir sonraki sinüs vurusunun ulaşmasından önce, normalden daha uzun bir aralık ortaya çıkması ile sonuçlanır, (ekstrasistol sonu duraklama). Prematür ventriküler vurudan farklı olarak, bu duraklama, kendinden önceki RR mesafesinin iki katına eşitlenmez (kompansatuar duraklama değildir).
 • Siklusta erken ulaşan prematür atrial depolarizasyon, sağ dal bloğu morfolojisi ile birlikte aberran olarak iletilmiş olabilir (sağ dal sol dala göre daha uzun refrakter perioda sahip). Kendisinden önce gelen P dalgası varlığı ile prematür ventriküler atımlardan ayrılabilir.
 • Benzer şekilde, siklusa çok erken giren prematür atrial kompleksler ventriküllere iletilmeyebilir. Bu durumda, QRS kompleksinin takip etmediği anormal bir P dalgası görülür(bloke PAC). Genelde peşinden kompansatuar duraklama gelir ve sinus düğümü ilk durumuna gelir.

Sınıflandırma

Prematür atriyal kompleksler;

 • Tek odaklı (unifokal) – Tek bir ektopik odaktan kaynaklanır; prematür atriyal kompleksler birbirinin aynısıdır.
 • Çok odaklı (multifokal) – İki ya da daha fazla ektopik odaktan kaynaklanır; birden fazla P dalga morfolojisi mevcuttur.

olabilmektedir.

Patternler

Prematür atriyal vurular sıklıkla tekrarlayan patternlerde oluşmaktadır:

 • Bigemine – her iki vurudan biri prematür erken vuru
 • Trigemine – her üç vurudan biri prematür erken vuru
 • Kuadrigemine – her dört vurudan biri prematür erken vuru
 • Kuple – iki ardışık prematür erken vuru
 • Triple – üç ardışık prematür erken vuru

Klinik Önemi

 • Prematür atrial vurular genellikle araştırma ya da tedavi gerektirmeyen normal elektrofizyolojik bir olgudur.
 • Sık prematür atrial vurular çarpıntı ve kalpte vurunun atlandığı hissine yol açabilir.
 • Altta yatan predispozan faktörlerin olduğu hastalarda (sol atrial genişleme, iskemik kalp hastalığı, WPW), prematür erken vuru, reentran taşidisritmi oluşumunu tetikleyebilir (ör.AF, flutter, AVNRT, AVRT).

Nedenleri

Sık veya semptomatik prematür atriyal vurular şunlara bağlı ortaya çıkabilmektedir:

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Bu ritm çizgisi, ekstrasistol sonrası duraklamalar ile birbirinden ayrılmış, sık prematür atrial vuruları (oklar) göstermektedir.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bloklu prematür atriyal vuru

 • Burada gizli prematür atrial vuru T dalgasına sivri bir görünüm kazandırmaktadır (daire içerisinde).
 • Prematür atrial vuruyu QRS kompleksi takip etmemektedir, bu da ventriküllere iletilmediğini göstermektedir (bloke PAC).
 • Arkasından kompansatuar durakama gelmektedir.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Normal ve aberran iletimli prematür atriyal vurular:

 • En iyi aVL ve aVF’de görülen, aberran iletim mevcuttur (daire içerisinde).
 • Ventriküler ektopik atım ile karışabilir, ancak kendisinden önce gelen anormal P dalgası mevcuttur.
 • Ritm çizgisinde normal iletimli prematür atrial vuru da mevcuttur (daire).

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

 

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

3 Yorumlar


blank
Ara
Yükleniyor..