Skip to content

GOLD 2024 KOAH Kılavuzu Güncellemesi – Bölüm 3: KOAH’ın Önlenmesi ve Yönetimi

GOLD 2024 KOAH Kılavuzu Güncellemesi Türkçe özetine devam ediyoruz. Önceki bölümlerde kılavuzun birinci ve ikinci bölümlerini özetlemiştik. Bu bölümde ise kılavuzun 3. bölümünü (KOAH’ın Önlenmesi ve Yönetimi) ana hatlarıyla özetlemeye çalışacağız.

GİRİŞ

KOAH yönetimindeki genel amaç; semptomları, alevlenmeyi ve riskleri azaltmaktır. Stabil KOAH tedavisindeki amaçlar içinde; semptomları tedavi etmek, egzersiz toleransını arttırmak, sağlık durumunu geliştirmek, hastalık gidişatı önlemek, alevlenmeleri önlemek ve tedavi etmek ve mortaliteyi azaltmak yer alır. KOAH hastalarında tedaviyi yönlendirmek amacıyla havayolu obstrüksiyonunun ciddiyeti, semptomlar, alevlenme geçmişi, risk faktörlerine maruz kalma ve komorbiditeler değerlendirilmelidir. Bu bölüm KOAH’lı hastaların yönetiminden ve önleme stratejilerinden bahsedeceğiz.

Kanıt Düzeyleri

Kanıt temelli önerilere yer verildiğinde, bu önerilerin kanıt düzeyleri parantez içinde şu şekilde sunulmuştur: (Kanıt A). Aşağıdaki tabloda Kanıt Düzeyleri ve anlamları yer almaktadır:

Kanıt KategorisiKanıt Kaynağı
ARandomize Kontrollü Çalışmalar
ABelirgin sınırlılık veya taraflılık içermeyen yüksek kaliteli zengin kanıtlar
BÖnemli sınırlılıkları olan randomize kontrollü çalışmalar
BSınırlı kanıtlar
CRandomize olmayan çalışmalar
Gözlemsel çalışmalar
DPanel konsensus değerlendirmesi

Risk Faktörlerini Belirleme ve Maruz Kalmayı Azaltma

Risk faktörlerinin belirlenmesi ve maruziyetin azaltılması yalnızca KOAH’ın birincil önlenmesi için değil aynı zamanda yönetimin bir parçası olarak da önemlidir. 

Sigara içmek en sık karşılaşılan ve kolayca tanımlanabilen bir risk faktörüdür (KOAH’lıların %40’ı sigara içmektedir), bu yüzden sigara içen tüm bireylerin sigarayı bırakması sürekli olarak teşvik edilmelidir (Kanıt A). Sigarayı bırakma, KOAH’ın doğal seyrini etkileme konusunda en büyük kapasiteye sahiptir. Günlük semptomları iyileştirir ve alevlenme sıklığını azaltır.

Mesleki tozlara, dumanlara ve gazlara, ev içi veya ev dışı hava kirliliğine maruziyetin azaltılması da önemlidir. Etkin havalandırma, çevreyi kirletmeyen ocaklar ve benzeri müdaheleler önerilmelidir (Kanıt B). Klinisyenler mümkünse potansiyel tahriş edici maddelere sürekli maruz kalmaktan kaçınmaları konusunda hastalara tavsiyede bulunmalıdır (Kanıt D).

Aşılanma

 • İnfluenza aşısı, KOAH’lılarda ciddi hastalanmayı (hastane yatışı gerektiren durumlar gibi) ve ölümü azaltır. Sadece birkaç çalışma KOAH alevlenmelerinde influenza aşısını değerlendirmiş ve kişi başına düşen toplam alevlenme sayısında anlamlı azalma olduğunu göstermiştir. İnfluenza aşısı KOAH’lı hastalara önerilmektedir (Kanıt B).
 • Pnömokok aşıları, pnömokok konjuge aşısı ( PCV20 veya PCV15) ve pnömokok polisakkarit aşısı (PPSV23) 65 yaş üzeri bireyler için onaylanmıştır. Ayrıca 19-64 yaş arasında kronik akciğer hastalığı olan, organ nakilli, sigara içen bireyler için de önerilmektedir. Aşılanma konusunda bir doz PCV15 sonrasında PPSV23 ya da sadece bir doz PCV20 önerilmektedir (Kanıt B). Pnömokok aşısı toplum kökenli pnömoni riskini ve KOAH alevlenme sıklığını azaltmaktadır (Kanıt B).
 • Kronik kalp/akciğer hastalığı, immün yetmezlikli hastalar, bakımevi hastaları, ciddi RSV enfeksiyonu geçirme riskine sahiptir. CDC’ye göre her yıl RSV kaynaklı 60.000-160.000 hastane yatışı olmakta ve 6.000-10.000 ölüm görülmektedir. Bu yüzden RSV aşısı 60 yaş üstü kişilerde veya kronik kalp/akciğer hastalığı olan kişilerde önerilmektedir (Kanıt A).
 • Ergenlik çağında Tdap aşısı olmayan KOAH’lılar için Tdap aşısını (Kanıt B) ve 50 yaşın üzerindeki KOAH’lı kişiler için zonaya karşı koruma için Zoster aşısını (Kanıt B) önermektedir.
 • COVİD-19 aşısı tüm KOAH’llı hastalar için önerilmektedir (Kanıt B).

Stabil KOAH’ta Farmakolojik Tedavi 

Semptomların ve alevlenme sıklığının ciddiyetine göre tedavi planı belirlenir. Tedavi semptomlara göre arttırılabilir veya azaltılabilir.

Başlangıçtaki farmakoterapi hastanın hangi GOLD grubunda olduğuyla başlar:

GRUP A: 0-1 orta derece alevlenme (hastane yatışı gerektirmeyen). (mMRC 0-1, CAT <10 olanlar.)

Grup A’daki her hastaya bronkodilatör tedavi önerilmektedir. Bu kısa etkili veya uzun etkili olabilir. Eğer uygunsa uzun etkili bronkodilatör tedavi tercih edilmelidir.

GRUP B: 0-1 orta derece alevlenme ( hastane yatışı gerektirmeyen). (mMRC ≥ 2, CAT ≥10 olanlar.)

Bu hasta grubuna LABA(uzun etkili beta agonist) + LAMA ( uzun etkili antimuskarinik tedavi) kombinasyonu önerilmektedir. Eğer bu kombinasyon tedavisi verilemiyorsa sadece LABA veya sadece LABA’nın birbiri üzerine üstünlüğü gözlenmediği için hastanın semptomlarına göre biri seçilebilir.

(mMRC: modifiye edilmiş Medical Research Council dispne anketi, CAT: KOAH değerlendirme testi)

GRUP E   ≥ 2 orta dereceli alevlenme veya 1 hastane yatışı. LABA+ LAMA  önerilmektedir.

İnhale kortikosteroid (ICS) başlanacaksa sadece LABA ile kombine halde değil, LABA + LAMA + ICS şeklinde verilmelidir.

Ani başlayan semptomların giderilmesi için kurtarıcı kısa etkili bronkodilatörler hastaya reçete edilmelidir.

Başlangıç tedavisinin ardından tedavi hedefleri için hastalar aralıklı olarak tekrar değerlendirilmelidir. Bu, inceleme & değerlendirme  & (gereğinde) ayarlama ilkelerine göre yönlendirilir.

 • İncele: Semptomları ve alevlenme riskini (geçmiş öykü, kan eozinofil sayısı) gözden geçir.
 • Değerlendir: İnhaler tekniği, uyumu ve farmakolojik olmayan yaklaşımların rolünü değerlendirmek.
 • Ayarla: Tedaviyi yükseltme veya azaltma veya inhaler cihazını değiştirmekten oluşur.

Farmakolojik tedavinin takibi

Takip tedavisi için tedaviyi revize etmede iki temel özellik vardır: Nefes darlığının devam etmesi ve alevlenmelerin devam etmesi.

1- Nefes darlığının devam etmesi

Devam eden nefes darlığı veya bronkodilatör monoterapi (LABA veya LAMA) altında egzersiz kısıtlanması yaşayan hastalarda LABA + LAMA kullanımı önerilir.

İkinci bir uzun etkili bronkodilatör tedavisinin eklenmesi semptomları iyileştirmezse, inhaler cihazı değişimi önerilir.

2-Alevlenmeler

 Bronkodilatör monoterapisi altında olan ve alevlenmelerin devam ettiği hastalarda LABA + LAMA tedavisi önerilir. Bu ikili kombinasyon altında da alevlenme devam ediyorsa LABA + LAMA + ICS tedavisine yükseltmek önerilir. Kandaki eozinofil sayısının >100 üstünde olması ICS tedavisinin yararlı olacağını gösterir.

LABA + LAMA + ICS (veya kandaki eozinofil sayısı <100) kullanılıyor ve hala alevlenmeler devam ediyorsa;

 • Roflumilast tedavisi eklemek
 • Makrolid tedavisi ( özellikle aktif olarak sigara içmeyen kişilerde azitromisin) eklemek
 • ICS kesilmesi (pnömoni veya diğer önemli yan etkiler gelişirse)

düşünülebilir.

İnhaler tedavi yönetimi

KOAH tedavisindeki temel tedaviler inhale şekilde verilir. Bu nedenle inhaler cihazların uygun kullanımı, inhalasyon tedavisinin optimize edilmesi açısından çok önemlidir. Bu hedefe ulaşmak için uygun cihazın seçilmesi, eğitim verilmesi, inhaler kullanımının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde eğitim ve cihazın uyarlanması gerekmektedir. İnhaler cihaz tekniğinde eğitim ve öğretimin önemi çok büyüktür. İnhaler cihazının seçimi kişiye göre uyarlanmalı ve erişime, maliyete, reçeteyi yazan kişiye ve en önemlisi hastanın yeteneğine ve tercihine bağlı olmalıdır.

Stabil KOAH’ta Farmakolojik Olmayan Tedaviler

Farmakolojik olmayan tedavi, farmakolojik tedavi ile KOAH yönteminde bütünler şekilde olmalıdır.

Grup A’daki hastalara sigaranın bırakılması, fiziksel aktivite ve aşılanma önerilirken, Grup B ve E’deki hastalara bunlara ek olarak pulmoner rehabilitasyon önerilir.

Pulmoner rehabilitasyon “hastanın fiziksel ve psikolojik durumunu iyileştirmek için tasarlanmış, egzersiz eğitimi, öğretim, davranış değişikliğini amaçlayan özyönetim müdahalesini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan, kronik solunum yolu hastalığı olan kişilere özel tedavilerin takip ettiği kapsamlı hasta değerlendirmesine dayanan bir müdahale” olarak tanımlanmaktadır.

İlgili semptomları olan veya alevlenme riski yüksek olan tüm hastalarda rehabilitasyon endikedir (Kanıt A). Pulmoner rehabilitasyon stabil hastalarda nefes darlığını, sağlık durumunu ve egzersiz toleransını iyileştirir (Kanıt A). Pulmoner rehabilitasyon, yakın zamanda alevlenme öyküsü olan hastalarda hastane yatışını azaltır (Kanıt B). Pulmoner rehabilitasyon depresyon ve anksiyete semptomlarında azalmaya yol açar (Kanıt A).

Oksijen tedavisi ve Ventilatör desteği

Oksijen Tedavisi

Kronik solunum yetmezliği olan hastalara uzun süreli oksijen uygulanmasının (USOT) ( günde > 15 saat) şiddetli istirahat hipoksemisi olan hastalarda sağkalımı yükselttiği gösterilmiştir (Kanıt A). USOT, stabil veya egzersiz ile orta derece desatüre olan KOAH’lı hastalarda ölüm veya hastaneye yatış süresini azaltmadığı ve sağlık durumunu, akciğer fonksiyonunu, egzersiz toleransını düzeltmediği gösterilmiştir (Kanıt A). Deniz seviyesinde dinlenme oksijenasyonu, hava yoluyla seyahat ederken şiddetli hipoksemi gelişimini dışlamaz (Kanıt C).

Uzun Süreli Oksijen Tedavisi ( USOT) endikasyonları şunlardır;

 1. İki kere 3 haftalık periyotlarda hastada hiperkapni olup olmaksızın PaO2 ≤ 55 mmHg veya Spo2 <%88 
 2. PaO2 55-60 mmHg ve pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği, polisitemi olması

USOT başlandıktan sonra satürasyonun %90 ve üstünde tutulması hedeflenir. USOT başlandıktan 60-90 gün sonra hastadan tekrar arter kan gazı ile tedavinin etkinliğine bakılması gerekir.

Ventilatör desteği

NIMV, yakın zamanda hastaneye yatıştan sonra, özellikle gün içinde belirgin kalıcı hiperkapniye (PaCO2> 53 mmHg) sahip olanlarda hastaneye yatışsız sağkalımı artırabilir (Kanıt B). Ciddi kronik hiperkapnisi olan ve akut solunum yetmezliği nedeniyle hastane yatış öyküsü olan hastalarda, uzun süreli NIMV düşünülebilir (Kanıt B). NIMV, KOAH alevlenmesinde morbidite ve mortaliteyi azaltır.

KOAH’ta Palyatif Bakım

KOAH hastalarını tedavi eden tüm klinisyenler, semptom kontrolüne yönelik palyatif yaklaşımların etkinliğinin farkında olmalı ve bunları uygulamalarında kullanmalıdır (Kanıt D).

Yaşam sonu bakımı, hastalar ve aileleriyle resüsitasyon, ileri talimatlar ve ölüm yeri tercihleri hakkındaki görüşleri hakkında tartışmaları içermelidir (Kanıt D).

Opiatlar, nöromuskuler elektriksel stimülasyon (NMES), oksijen ve yüze hava üfleyen fanlar nefessizliği rahatlatabilir (Kanıt C).

Yetersiz beslenen KOAH’lılarda besin takviyesi düşünülmelidir (Kanıt C), solunum kas gücünü ve genel sağlık durumunu iyileştirir (Kanıt B).

Yorgunluk; özyönetim eğitimi, pulmoner rehabilitasyon, beslenme desteği ile iyileştirilebilir (Kanıt B).

Kanıtlara genel bakış: Farmakoterapi

Sigara Bırakmak için Farmakoterapi

Uzun süreli sigarayı bırakmayı amaçlayan kontrol edici ilaçları (nikotin bandı, bupropion ve vareniklin) ve akut yoksunluk semptomlarını hızla hafifleten ilaçları (kısa etkili nikotin) içerir. Nikotin değiştirme ürünleri (nikotin sakızı, inhaler, burun spreyi bant, dil altı tablet ve pastil), uzun süreli sigaradan uzak durma oranlarını güvenilir bir şekilde arttırır. E-sigaralar hakkında yapılan birkaç RKÇ’de ilk altı ayda sigara bırakma etkinliği açısından diğer yaklaşımlara üstün çıkmasına rağmen elektronik sigaraların uzun dönemde etkisi henüz bilinmediğinden önerilmemektedir.

Stabil KOAH’ta Farmakoterapi

Bronkodilatör Tedavi

 • KOAH’ta inhale bronkodilatörler semptom yönetiminin merkezinde yer alır ve semptomları önlemek, azaltmak için genellikle düzenli olarak verilir (Kanıt A).
 • İnhale bronkodilatörler, oral bronkodilatörlere göre tercih edilir (Kanıt A).
 • SABA (Kısa etkili Beta Agonist) ve SAMA (Kısa Etkili Antikolinerjik) kombinasyonları, iyileştirme açısından monoterapiye kıyasla üstündür (Kanıt A).
 • LABA ve LAMA’lar, ara sıra nefes darlığı yaşayan ya da idame tedavide halihazırda uzun etkili bronkodilatör kullanmakta olan hastalarda semptomların giderilmesi dışında diğer tüm tedavilerdede kısa etkili ajanlara göre üstündür (Kanıt A).
 • LABA ve LAMA’lar akciğer fonksiyonunu, dispneyi, sağlık durumunu önemli ölçüde iyileştirir ve alevlenme oranını azaltır (Kanıt A).
 • LAMA tedavisi LABA’ya kıyasla alevlenmelerin sıklığını azaltmada ve hastane yatışlarını azaltmada üstündür (Kanıt B).
 • Uzun etkili bronkodilatör tedavisine başlarken LABA+ LAMA kombinasyonu ile başlanır. Tekli bronkodilatör tedavisi alan dispnesi sebat eden hastalarda ikili bronkodilatör tedavisine geçilmelidir (Kanıt A).
 • LABA ve LAMA kombine tedavisi monoterapiye kıyasla FEV1’i iyileştirir ve semptomları azaltır (Kanıt A).
 • LABA ve LAMA kombine tedavisi monoterapiye kıyasla alevlenmeleri azaltır (Kanıt B).
 • Kombinasyon tedavileri tekli veya çoklu inhaler tedavi şeklinde verilebilir. Tekli kombine inhaler tedavi daha uygun ve daha etkilidir.
 • Teofilin, KOAH’lı hastalarda az miktarda bronkodilatör etkisi gösterir (Kanıt A).

Beta2 agonistler

Beta2 agonistlerin temel etkisi, cAMP’yi arttıran ve bronkokonstriksiyona karşı fonksiyonel bir antagonizma oluşturan beta2-adrenerjik reseptörleri uyararak havayolu düz kasını gevşetmektir. SABA’ların (kısa etkili Beta Agonist) etkisi genellikle 4-6 saattir. Fenoterol, levolbuterol, salbutamol, terbutalin SABA’lardandır. LABA’ların (uzun etkili Beta Agonist) 12 saat veya daha fazla etki süresi vardır. Arformoterol, formoterol, indacaterol, olodaterol, salmeterol uzun etkili ajanlardandır. Yan etkileri içinde; sinüs taşikardisi, ritim bozuklukları, tremor sayılabilir.

Antimuskarinik ilaçlar

Asetilkolinin havayolu düz kasında eksprese edilen M3 muskarinik reseptörler üzerindeki bronkokonstriktör etkilerini bloke eder. Kısa etkili (SAMA) ipratropium ve oksitropium içerir. Uzun etkili (LAMA) , Tiotropium, aklidinyum, glikopirolat, revefenasin sayılabilir. En belirgin yan etkisi ağızda kuruluktur.

Metilksantinler

Ksantin türevlerinin kesin etkileri konusunda tartışmalar hala devam etmektedir. Teofilin, bir metilksantin türevidir. Stabil KOAH’ta plaseboya kıyasla ılımlı bir bronkodilatör etki olduğuna dair kanıtlar vardır.

Stabil KOAH’ta antiinflamatuar tedavi

 • Akciğer fonksiyonu ve sağlık durumu ve alevlenme sıklığını azalatmak üzerine LABA ile kombine hali sadece ICS kullanımından daha etkilidir (Kanıt A).
 • ICS ile düzenli tedavi, pnömoni görülme sıklığını arttırır (Kanıt A).
 • KOAH’lı hastalarda LABA+ ICS kombinasyonu çok desteklenmez. ICS başlanacak ise LABA+LAMA+ICS kombinasyonu LABA+ICS tedavisine göre üstündür ve bu şekilde kullanımı önerilir. Bu üçlü kombinasyon akciğer fonksiyonlarını iyileştirir, sağlık durumunu düzeltir ve alevlenmeleri azaltır (Kanıt A).
 • KOAH’lı hastaların astım komponenti baskında tedavide her zaman ICS eklenmelidir.
 • Uzun süreli oral kortikosteroid kullanımı çok fazla yan etkiye sahiptir (Kanıt A)ve faydası gösterilmemiştir (Kanıt C).
 • PDE4 inhibitörlerinden Roflumilast akciğer fonksiyonlarını iyileştirir ve orta-ciddi alevlenmeleri azaltır (Kanıt A).
 • Uzun süreli azitromisin ve eritromisin tedavisi alevlenme sıklığını azaltır (Kanıt A).
 • Sigarayı bırakmış KOAH hastalarında azitromisin tercih edilebilir (Kanıt B).
 • Azitromisin tedavisinde bakteriyel direnç artabilir (Kanıt A) ve duyma bozuklukları başlayabilir (Kanıt B).
 • Erdostein, karbosistein ve NAC gibi mukolitiklerle düzenli tedavi, seçilmiş popülasyonlarda alevlenme riskini azaltır (Kanıt B).
 • Antioksidan mukolitikler yalnızca seçilmiş hastalarda önerilir (Kanıt A).
 • Alevlenmelerin önlenmesi için statin tedavisi önerilmemektedir.
 • Simvastatin, alevlenme riski yüksek olan ve statin tedavisi endikasyonu olmayan KOAH hastalarında alevlenmeleri önlemez (Kanıt A). Ancak gözlemsel çalışmalar statinlerin, kardiyovasküler ve metabolik endikasyonlar nedeniyle statin alan KOAH hastalarında bazı sonuçlar üzerinde olumlu etkileri olabileceğini düşündürmektedir (Kanıt C).
 • Lökotrien modifiye ediciler KOAH hastalarında yeterince test edilmemiştir.

İnhale Kortikosteroidler (ICS)

Uzun etkili bronkodilatörlere ICS eklenirken dikkat edilmesi gereken faktörler;

1- GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÖNERİLDİKLERİ DURUMLAR:

 • Yılda 2 veya 2‘den fazla KOAH alevlenmesi
 • KOAH alevlenmeleri nedeniyle hastaneye yatış öyküsü
 • Kan eozinofil seviyesi > 300 
 • Eşlik eden astım veya astım öyküleri

2.Önerildikleri Durumlar:

 • Yılda bir orta dereceli KOAH alevlenmesi
 • Kan eozinofil seviyesi 100-300 arasında olan

3. Önerilmedikleri Durumlar:

 • Kan eozinofil seviyesi < 100
 • Tekrarlanan pnömoni öyküleri
 • Mikobakteriyel enfeksiyon geçmişi

Diğer Farmakolojik Tedaviler

 • Antitusiflerin KOAH’ta yararına dair kesin bir kanıt yoktur (Kanıt C).
 • Alfa-1 Antitripsin tedavisi, amfizemin ilerlemesini yavaşlatabilir (Kanıt B).
 • Vazodilatörler sonuçları iyileştirmez oksijenasyonu bozabilir (Kanıt B).
 • Düşük doz oral veya parental opioidler, ciddi KOAH’ta dispne tedavisi için düşünülebilir (Kanıt B).
 • Pulmoner hipertansiyon tedavisi için önerilen ilaçlar KOAH’a sekonder pulmoner hipertansiyon tedavisinde önerilmez (Kanıt B).

Stabil KOAH’ta Girişimsel Tedavi

 • Akciğer Volüm Küçültme Cerrahisi; üst lob amfizemi olan ve rehabilitasyon sonrası egzersiz kapasitesi düşük olan ciddi amfizem hastalarında sakalımı iyileştirir (Kanıt A).
 • Büllektomi; seçilmiş hastalarda dispnede azalma, akciğer fonksiyonunda iyileşme ve egzersiz toleransında iyileşme ile ilişkilidir (Kanıt C).
 • Transplantasyon; Çok şiddetli KOAH’lılarda akciğer naklinin yaşam kalitesini ve fonksiyonel kapasiteyi iyileştirdiği gösterilmiştir (Kanıt C).
 • İlerlemiş amfizemi olan seçilmiş hastalarda bronkoskopik girişimler tedaviyi takip eden 6-12 ay içinde ekspiryum sonu akciğer hacmini azaltır ve egzersiz toleransını, sağlık durumunu ve akciğer fonksiyonunu iyileştirir: Endobronşial valvler (Kanıt A), Akciğer koil (Kanıt B), Buhar ablasyon (Kanıt B).

Özetle Önemli Noktalar

 • Tedavinin asıl hedefleri semptomları ve gelecekteki alevlenme riskini azaltmaktır. Stabil KOAH’taki yönetim stratejisi özellikle semptomların değerlendirilmesine ve alevlenme geçmişine göre olmalıdır.
 • Sigara içen tüm bireyler sigarayı bırakma konusunda güçlü bir şekilde desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Nikotin replasmanı ve farmakoterapi, sigaradan uzak durma konusunda güvenilirdir. Sigara içme yasakları ve danışmanlık, sigarayı bırakma oranını arttırır. Günümüzde popüler olan e-sigaraların sigarayı bırakmaya yardımcı olması konusunda etkinlik ve güvenlik konusunda destekleyen kanıtlar yoktur.
 • Farmakoterapi KOAH’ın semptomlarını, alevlenmelerin sıklığını ve ciddiyetini azaltır ve kişinin sağlık durumunu ve egzersiz toleransını iyileştirir.
 • Her farmakolojik tedavi rejimi semptomların ciddiyetine, alevlenme riskine, yan etkilerine,komorbiditelere, ilaç uygunluğuna ve hastanın cevabına göre  kişiye özel olmalıdır.
 • İnhaler tekniğinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerekir.
 • COVİD-19 aşıları SaRS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı oldukça etkilidir ve KOAH’lı kişilerin ulusal öneriler doğrultusunda bu aşıları yaptırmaları gerekmektedir.
 • İnfluenza ve pnömokok aşıları alt solunum yolu enfeksiyonu görülme sıklığını azaltır.
 • Ergenlik çağında Tdap aşısı olmayan KOAH’lı kişiler için Tdap aşısı önerilmektedir. Tüm KOAH hastalarında zona aşısı ve 60 yaş üstündeki KOAH hastaları için RSV aşısı önerilmektedir.
 • Ciddi istirahat hipoksemisi (PaO2 ≤55 mmHg veya 60 mmHg kor pulmonale veya sekonder polistemi) olan hastalarda uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) hayat kurtarıcıdır.
 • Dinlenme sırasında stabil olan KOAH hastalarında, egzersizin neden olduğu desatürasyon mevcut olsa da USOT tedavisi rutin olarak reçete edilmemelidir. Ancak hastanın ilave oksijen ihtiyacını değerlendirirken bireysel hasta faktörleri dikkate alınmalıdır.
 • Şiddetli kronik hiperkapnisi olan ve akut solunum yetmezliği nedeniyle hastane yatış öyküsü olan hastalarda, uzun süreli noninvaziv ventilasyon mortaliteyi azaltabilir ve hastane yatışını önleyebilir.
 • Optimal tedaviye rağmen dirençli ilerlemiş amfizemli seçilmiş hastalarda cerrahi veya bronkoskopik girişimsel tedaviler faydalı olabilir.
 • Palyatif yaklaşımlar ileri KOAH’ta semptomların kontrolünde etkilidir.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..